W celu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych należy posiadać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Kto może podpisać umowę z NFZ?

Pokrótce o kontrakt z NFZ wnioskuje podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Jednak podmiot leczniczy nie jest obowiązującą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd podmiotem leczniczym zarządza firma, którą może być jednoosobowa działalność, spółka czy organizacja. Wynika z tego, że to wspomniana powyżej osoba prawna może zarejestrować podmiot medyczny.

Ta sytuacja ma odzwierciedlenie w rejestrze RPWDL, gdzie mamy podmiot organizacyjny oraz zakłady lecznicze, które ten podmiot prowadzi. Ważną kwestią jest to, że podmiot organizacyjny jako firma ma regon 9-znakowy, natomiast zakłady lecznicze posiadają regon 14-znakowy. Jeden podmiot może prowadzić wiele zakładów leczniczych, jest to tzw. wielozakładowość.

Doszliśmy do istotnej kwestii, mianowicie świadczenia kontraktowane są przez zakłady lecznicze. Podsumowując ten wątek: należy założyć firmę wybierając jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, następnie firma rejestruje podmiot leczniczy i dopiero ten podmiot może podpisać umowę z NFZ.

Jak uzyskać kontrakt z NFZ?

Skoro to na zakład leczniczy prowadzony jest kontrakt i jeśli mamy już zarejestrowany taki zakład leczniczy to możemy zwrócić się do NFZ, aby zarejestrować się jako świadczeniodawca. Założone zostanie konto na Portalu Świadczeniodawcy, w tym Portal Potencjału. Profil w Portalu Potencjału zawiera informacje zgodne z RPWDL, czyli: jednostki organizacyjne, personel, sprzęt (zasoby) oraz harmonogramy czasu pracy i dostępność personelu. Co więcej, kontrakt (jeśli go dostaniemy) zostanie podpisany dokładnie na to co mamy zgłoszone w Portalu Potencjału. Ważne jest bieżące zgłaszanie zmian dotyczących personelu, zasobów itp., gdyż ma to odzwierciedlenie w umowie z NFZ.

Szczegółowy opis procesu wnioskowania o umowę z NFZ znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy we wpisie Kontraktowanie świadczeń z NFZ część teoretyczne oraz Kontraktowanie świadczeń część praktyczna.

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej

Po uzyskaniu kontraktu z NFZ oraz w celu prawidłowego rozliczania tego kontraktu niezbędne jest posiadanie systemu informatycznego do ewidencjonowania świadczeń i prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto posiadany przez podmiot program trzeba odpowiednio skonfigurować. Mówiąc w skrócie musi mieć wprowadzone dane zgodne z kontraktem z NFZ, czyli zgodne również z Portalem Potencjału.

Dane jakie musi zawierać program informatyczny w celu prawidłowego rozliczania kontraktu z NFZ:

  • kod świadczeniodawcy,
  • struktura organizacyjna i kody komórek organizacyjnych,
  • personel przypisany do komórek organizacyjnych,
  • zasoby, czyli sprzęt niezbędny do udzielania określonych świadczeń medycznych.

Różnice w systemach informatycznych NFZ

Struktura NFZ obejmuje 16 oddziałów wojewódzkich NFZ. Połowa z nich obsługiwana jest przez Portal Świadczeniodawcy i Portal Potencjału. Pozostałe obsługiwane są przez Moduł Świadczeniodawcy oraz System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI). Są to systemy udostępniane świadczeniodawcom przez NFZ. Stąd też wynikają różnice w obsłudze kontraktów. Teoretyczne podstawy kontraktowania i rozliczania są dla wszystkich oddziałów jednolite. Różnice wynikają ze specyfiki funkcjonalności i obsługi wspomnianych programów.

Z racji tego, że województwo lubuskie należy do pierwszej grupy, wszystkie opracowania oraz artykuły na stronie mmedica.online dotyczą Portalu Potencjału.

Poniższa lista przedstawia podział Oddziałów Wojewódzkich NFZ na te korzystające z Portalu Potencjału oraz SZOI.


OW NFZ -Portal Potencjału
OW NFZ – SZOI

01 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu

02 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy

04 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze

03 Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie

05 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

07 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie

06 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie

10 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku

08 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

13 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach

09 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie

14 Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie

11 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku

15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu

12 Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach

16 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie

Rozliczanie kontraktu

Sposoby rozliczania świadczeń określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych wyróżnia się cztery sposoby rozliczania świadczeń:

  • kapitacyjną stawkę roczną,
  • cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej,
  • ryczałt,
  • ryczałt systemu zabezpieczenia.

Ponadto w celu zwiększania dostępności udzielanych świadczeń i poprawy ich jakości Prezes NFZ może określić współczynniki korygujące.

Dokumenty rozliczeniowe

Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek, wystawiony na podstawie szablonu rachunku, wraz z raportem statystycznym, zwane dalej “dokumentami rozliczeniowymi“. Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego.

Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa Prezesowi Funduszu albo dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ, z którym zawarł umowę, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Szczegółowo sposób rozliczania świadczeń w programie mMedica opisaliśmy w instrukcji Rozliczenie zaewidencjonowanych w programie mMedica świadczeń.

KATEGORIE WPISÓW