Aktualizacja numer 9.5.0 (30.05.2023)

Deklaracje
• Zablokowanie zmian danych świadczeniodawcy w trakcie migracji pacjentów i deklaracji.
eSkierowanie
• Poprawa wysyłki daty rezerwacji przy przyjęciu skierowania do realizacji.
Ewidencja
• Dodanie rejestru wystawionych formularzy ZLK-1.
• Poprawa obsługi indeksowania P1 dla wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
• Dodanie okna przeglądu wyników badań dla modułu Wsparcia rozliczeń.
• Dodanie podpowiadania domyślnej instytucji sanitarnej na zgłoszeniu zakażenia ZLK-1
• Dodanie pola na umowę NFZ na Oświadczeniu o ubezpieczeniu zdrowotnym.
• Poprawa importu statusów eWUŚ.
• Poprawa problemu występującego podczas wybrania wszystkich systemów NFZ w danych użytkownika.
• Umożliwienie współpracy z modułem MIUD w gabinecie lekarza i pielęgniarki.
eWyniki
• Optymalizacja wydruku “Wykaz wystawionych zleceń”.
• Poprawa działania filtru dla “Nr próbki” w Przeglądzie zleceń.
• Poprawa działania funkcji przekierowania zlecenia do punktu pobrań.
Gabinet (+EDM)
• Umożliwienie oznaczenia rozpoznania w wizycie dotyczą grypy (na potrzeby sprawozdania MZ-55).
• Dodanie informacji o ilości przepisanych leków recepturowych w historii wizyty.
• Dodanie pola słowniczków prostych do karty ZLK1 w sekcji Podstawa rozpoznania / podejrzenia.
• Dodanie zakładki “Leki preferowane” dla funkcjonalności szczepień.
• Poprawa komunikatu przy wydruku skierowania do sanatorium bez uzupełnionego uzasadnienia.
• Poprawa mechanizmu autoryzacji wizyt dla badań diagnostycznych bez wskazanego kodu badania.
• Poprawa prezentacji opisu na wydruku wyniku badania laboratoryjnego.
• Poprawa wyglądu danych komórki organizacyjnej na wydruku ZLK1.
Gabinety specjalistyczne
• Dodanie ewidencji danych dotyczących leczenia bólu oraz ich prezentacji w formie wykresu w ramach modułu gabinetów specjalisty.
• Dodanie możliwości wydruku karty oceny natężenia bólu.
Harmonogram przyjęć
• Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć obowiązujących od maja 2023.
Hospitalizacje (+EDM)
• Umożliwienie zmiany sposobu tworzenia dokumentów EDM dla wykonania planu opieki pielęgniarskiej celem przyspieszenia działania autoryzacji danych.
• Dodanie wysyłania oceny ICF w hospitalizacji.
• Dodanie możliwości autoryzacji przez personel lekarz, pielęgniarka ocen skal barthel w hospitalizacji.
• Dodanie możliwości określenia natężenia bólu w oparciu u skalę oceny VAS (Visual Analog Scale).
• Dodanie możliwości zbiorczego dodawania sesji terapii w ramach hospitalizacji.
• Dodanie ostrzeżenia o przebywaniu pacjenta na przepustce/poza oddziałem podczas otwierania danych do edycji na wybranych zakładkach.
Indeksowanie EDM
• Udostępnienie wydruku w oknie podglądu dokumentu przechowywanego w archiwum dla wszystkich rodzajów dokumentów.
• Implementacja raportu z zajętości miejsca dla dokumentów w archiwum.
• Poprawa obsługi mechanizmu indeksowania P1 dla wizyt dla których nie było wysłane zdarzenie medyczne.
Komunikacja
• Dodanie możliwości wykonania eksportu przyrostowego okresów finansowania dla komunikatu SWIAD.
Księgi i raporty
• Uwzględnienie w raporcie “Ewidencja rodzaju wykonanych zabiegów” zabiegów wykonanych w gabinecie pielęgniarki.
• Dodanie informacji w widoku danych rozliczeń o użytkowniku wprowadzającym wizytę.
• Dodanie w księgach wyświetlania innych identyfikatorów pacjenta niż PESEL.
Medycyna pracy
• Aktualizacja orzeczenia lekarskiego wydawanego nauczycielom akademickim.
• Dodanie możliwości zlecania badań diagnostycznych do gabinetu pielęgniarki poprzez planer medycyny pracy.
• Dodanie nowych kolumn w tabeli i na wydruku z usługami zrealizowanymi wg umów komercyjnych.
• Poprawa wydruku zaświadczenia lekarskiego dla inspektora transportu drogowego.
• Uaktualnienie Karty badania kierowców.
• Uaktualnienie podstaw prawnych w orzeczeniach lekarskich.
• Uszczegółowienie konfiguracji w kontekście systemu, stacji roboczej oraz użytkownika numeracji kart i orzeczeń lekarskich w module Medycyna pracy.
• Zmiana podstawy prawnej na wydruku orzeczenia dot. pozwolenia na broń.
• Poprawa daty wydruku orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego.
Opieka dzienna
• Dodanie podpowiadania rozpoznania na podstawie skierowania w poradzie lekarskiej diagnostycznej.
• Dodanie funkcjonalności zbiorczego oznaczenia wszystkich zabiegów jako wykonanych. Dodanie funkcjonalności kopiowania danych sesji terapii zajęciowej z innej sesji.
• Dodanie możliwości ewidencji ocen ICF na formatkach planów terapii w opiece dziennej rehabilitacyjnej.
• Dodanie okna ewidencji porad psychologicznych udzielanych w trakcie pobytu pacjenta w opiece dziennej.
• Dodanie zakładki „Dane medyczne”.
• Dodanie zakładki historii leczenia w opiece dziennej.
• Modyfikacja położenia kontrolek na ocenie i planie rehabilitacji, poradzie lekarskiej diagnostycznej w rehabilitacji oraz wypisie dla opieki dziennej.
Opieka koordynowana
• Umożliwienie oznaczenia rozpoznania jako dotyczącego opieki koordynowanej.
Pielęgniarstwo
• Dodanie obsługi karty ChUK w gabinecie pielęgniarki.
• Poprawa funkcjonalności tworzenie karty uodpornienia na podstawie szablonu.
• Poprawa wydruku karty patronażowej noworodka.
• Poprawienie wyświetlania historii wizyt pacjenta.
• Modyfikacja mechanizm wyznaczania daty kwalifikacji szczepienia.
Pracownia diagnostyczna
• Podpowiadanie rozpoznania w Gabinecie diagnostycznym na podstawie skierowania.
Recepta
• Poprawa wydruku recepty w przypadku zgłoszenia błędu wysyłki przez system P1.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Dodanie filtru na urządzenie na wydruku planu wizyt.
• Aktualizacja wydruku planu zabiegów dla rehabilitacji.
• Modyfikacja algorytmu rozliczania fizjoterapii domowej w przypadku wielu pacjentów pod tym samym adresem.
• Uwzględnienie czasu dodatkowego po zabiegu urządzeń rehabilitacyjnych przy wyszukiwaniu i wyświetlaniu wolnych terminów oraz wykrywaniu konfliktów rezerwacji dla cykli i pojedynczych wizyt rehabilitacyjnych.
• Zmiana sposobu działania planowania zabiegów z kalendarza (terminy będą teraz dopisywane do istniejących zamiast je zastępować w całości).
Rozliczenia
• Uwzględnienie wartości modyfikatorów przy wyliczaniu współczynnika.
• Aktualizacja pozycji na potrzeby sprawozdania POZ 3A obowiązującego od 06.2023.
• Dodanie szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) jako pozycja przedefiniowana. do słownika szczepień oraz do kalendarza szczepień.
• Poprawa podpowiadania numeru rachunku w przeglądzie rachunków.
• Rozszerzenie algorytmów automatycznego dodawania współczynników WKC i WKW w rozliczeniach dla nowych zakresów świadczeń w stomatologii.
Stomatologia (+EDM)
• Automatyczne dodawanie współczynnika specjalnego rozliczenia WKR.
• Poprawa działania wielokrotnego wyboru na diagramie zębowym.
Terminarz
• Poprawa znikających filtrów w terminarzu.
Zarządzanie
• Dodanie filtrów na daty od i do, temat, treść oraz nadawcę do poczty wewnętrznej.
• Poprawa działania przycisku dla procedur serwisowych “Szukanie dokumentów UE z niewłaściwym kodem instytucji” oraz “Szukanie dokumentów UE z nieaktualnym kodem kraju lub gminy”.
• Poprawa mechanizmu eksportu do pliku z tabel. Usunięcie zdublowanego wiersza podsumowania.
• Usunięcie nadmiarowego powiadomienia o nowej wersji pliku pomocy.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.4.1 (27.04.2023)

Rozliczenia
• Zamiana sposobu łączenia współczynników specjalnego rozliczenia (WKP, WKW, WKC) dla pakietów w stomatologii zgodnie z komunikatem NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8250.html.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

Aktualizacja numer 9.4.0 (25.04.2023)

Deklaracje
• Poprawa wyświetlania wyniku weryfikacji deklaracji.
eRejestracja
• Poprawa wyświetlania eRecept.
eSkierowanie
• Dodanie możliwości filtrowania wg statusów eSkierowania na formatce przyjętych skierowań..
Ewidencja
• Poprawa otwierania okna uzupełniania świadczeń na instalacjach korzystających z serwera z systemem Linux.
• Dodanie atrybutów do okna słowników.
• Ograniczenie liczby jednocześnie otwartych okien hospitalizacji do piętnastu.
• Poprawa mechanizmu umieszczania danych podmiotu na wydruku ZLK-1.
• Poprawa problemu występującego po wyczyszczeniu rodzaju wymiany danych w ramach instytucji.
• Poprawa wyświetlania załączników na zakładce “Stan zdrowia”.
• Rozszerzenie słowników stanu cywilnego i wykształcenia dodanie tych słowników na wywiad pielęgniarki w opiece dziennej. Dodanie informacji o symbolu instytucji psychiatrycznej w danych zakładu.
• Zmiana mechanizmu zapisu formularzy w kodowaniu win1250.
eWyniki
• Poprawa filtrowania w obszarze “Przegląd zleceń” dla parametrów “Filtru zaawansowanego” “Data pobrania od: – do:”
Gabinet (+EDM)
• Zmiana walidacji na liczbę sztuk na miesiąc na eZWM – uwzględnienie wprowadzonej liczby przetok.
• Dodanie wielowyboru w zakresie ‘Rozpoznań klinicznych’ oraz ‘Miejsca pobrania materiału’ na skierowaniu na badania cytologiczne.
• Poprawa rozmieszczenia pól na wydruku skierowania w formacie recepty.
• Dodanie na wydruku zaleceń daty realizacji dla recept 365.
• Poprawa literówki w nazwie wydruku w szablonach druków pacjenta oraz na formatce pobierania recept z systemu P1.
• Poprawa nazewnictwa wieku pacjenta w danych medycznych dla szczepień wg kalendarza.
• Przywrócenie informacji o wystawieniu druku ZLK-1 na wydrukach podsumowana wizyty i zaleceń.
• Zmiana rodzaju statusu zlecenia po zaczytaniu dokumentu anulującego.
Gabinety specjalistyczne
• Umożliwienie wprowadzenia minusowej wartości sfery w recepcie na soczewki kontaktowe w gabinecie okulisty.
Harmonogram przyjęć
• Przywrócenie pustej wartości w filtrze harmonogramu przyjęć.
Hospitalizacje (+EDM)
• Poprawa błędu przy wydruku Karty anestezjologicznej.
• Dodanie możliwości ewidencji wkłuć obwodowych w ramach hospitalizacji.
• Dodanie podpowiadania leków ze znieczulenia na protokole pielęgniarki anestezjologicznej.
• Dodanie wyznaczania ryzyka powikłań w profilaktyce ŻChZZ w oparciu o Padewską skalę czynników.
• Umożliwienie określenia pozycji pacjenta na zakładce „Obserwacje > Pielęgnacja odleżyn”.
• Zablokowanie możliwości zatwierdzenia raportu zbiorczego podaniu leków z datą z przyszłości.
Komercja
• Poprawa numeracji faktur za usługi zrealizowane w roku poprzednim.
• Umożliwienie wprowadzenia salda początkowego kasy.
Komunikacja
• Dodanie obsługi rodzaju personelu fizjoterapeuta w komunikacji z systemami zewnętrznymi.
Księgi i raporty
• Uaktualnienie raportów pomocniczych oraz raportów definiowanych.
• Dodanie informacji o refundacji szczepionki w raportach: „Wykaz zrealizowanych szczepień” oraz „Wykaz szczepień”.
• Przyspieszenie działania raportów i wykazów korzystających z widoków „CLROZL” i „CLROZLNEW”.
Medycyna pracy
• Poprawa mechanizmu czyszczenia czynników szkodliwych oraz stanowisk podczas czyszczenia skierowania dla medycyny pracy.
• Poprawa usuwania danych z księgi podejrzeń chorób zawodowych.
• Wyłączono sprawdzanie statusu eWUS dla wizyt komercyjnych Med. pracy i Med. pracy (specjalista).
Opieka dzienna
• Dodanie danych rozpoznania i zlecającego na wydruku zlecenia leków.
• Dodanie daty do dla formatek ocen kontrolnych oraz porad lekarskich terapeut./kontr.
• Dodanie informacji dla lekarza kierującego do listy skierowań w opiece i wypisie.
• Dodanie krotności procedur w opiece dziennej na zakładce psychoterapii, terapii zajęciowej oraz w zbiorczym dodawaniu psychoterapii.
• Dodanie ostrzeżenia o niezapisanych zmianach przed autoryzacją danych.
• Dodanie pola wywiad/uwagi w tabele psychoterapii w opiece dziennej.
• Dodanie wyświetlania informacji o terapii zajęciowej na wypisie opieki dziennej.
• Dodanie zakładki „Przebieg leczenia”.
• Umożliwienie określenia ilości leku wydanego pacjentowi w podaniu leków.
• Umożliwienie zdefiniowania domyślnej procedury dla sesji psychoterapii.
• Usunięcie wymagalności pola ocena w ocenie logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej w opiece dziennej.
• Zablokowanie edycji zlecenia leków w opiece dziennej przez personel inny niż lekarza, pielęgniarkę lub położną.
Opieka koordynowana
• Dodanie możliwości wydrukowania dokumentów IPOM oraz HIPOM na podstawie transformaty.
• Uniemożliwienie tworzenia dokumentu harmonogramu indywidualnego planu opieki medycznej dla pacjentów z niewysłanym indywidualnym planem opieki medycznej.
Pharmindex
• Dostosowania działania aplikacji do wymogów producenta bazy Pharmindex.
Pielęgniarstwo
• Podpowiadanie rozpoznania w Gabinecie pielęgniarki na podstawie wystawionego zlecenia.
• Dodanie do wydruku karty patronażowej noworodka badań lekarskich, zaleceń oraz porad żywieniowych.
• Poprawa opisów oceny wg skali Kramera na patronażu noworodka.
• Poprawa prezentacji nazwy szczepionki na wydruku karty uodpornienia.
Pracownia diagnostyczna
• Poprawa walidacji danych przy autoryzacji w pracowni diagnostycznej.
Recepta
• Dodanie ostrzeżenia o niewysłanych e-receptach podczas autoryzacji wizyty w gabinecie.
Rehabilitacja ambulatoryjna
• Poprawa wysyłki cyklu rehabilitacji do zdarzeń medycznych podczas przyśpieszonej realizacji.
Rozliczenia
• Aktualizacja pozycji na potrzeby sprawozdania deklaracji POZ 3A.
• Rozszerzenie słownika systemów dodatkowych w danych pozycji rozliczeniowej.
• Dodanie możliwości wprowadzania 14 znakowego numeru NIP z poziomu faktur zakupowych oraz rozliczania ww. faktur.
• Implementacja funkcjonalności definiowania algorytmów automatycznego dodawania rozliczeń w ramach wizyt gabinetowych.
• Poprawa mechanizmu tworzenia rachunków z szablonu rachunku.
Terminarz
• Dodanie nowych filtrów w Terminarzu, liście pacjentów do Gabinetu oraz liście rezerwacji.
Zarządzanie
• Poprawa logowania się do aplikacji poprzez eDowód.
• Poprawa problemu występującego podczas generowania raportu definiowanego “Wykaz pobranych e-skierowań”.
• Poprawa problemu z możliwością przejścia do danych zakładu leczniczego przy włączonej wielozakładowości.
• Poprawa przypisywania ról MIUD, XMPRESS, MNG_SUPP.
• Usunięcie komunikatu o braku powiązania z wizytą podczas dodawania wyniku badania/konsultacji.
• Zmiana sposobu nadawania kodu dla grup uprawnień, dodanie możliwości jawnego wskazania kodu grupy.
Zdarzenia Medyczne
• Dodanie możliwości ewidencji ocen ICF w ramach przyjęcia oraz wypisu hospitalizacji planowanej/długoterminowej.
• Zmieniono obsługę próby wysyłania anulowanych zdarzeń medycznych.

Wdrożenie na mMedica.online

Planowane wdrożenie na platformie mMedica.online w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia poprawności działania. Komunikat o przerwie technicznej zostanie przekazany przez Konektor (Aplikację EA24).

KATEGORIE WPISÓW