Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych przedstawiamy Politykę prywatności EA24 p. z o.o.

 1. Dla EA24 Sp. z o.o., właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładamy starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania z naszej strony internetowej.
 2. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, techniczne środki, które zapewniają bezpieczeństwo tych danych oraz obowiązki administratora danych.

Definicje:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca procesy związane z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w ramach procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w strukturze AD

Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO.

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie, niszczenie i inne.

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest EA24 sp. z o.o. z siedzibą Nowa Rola 22, 68-300 Lubsko, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000433189, REGON 081070693 NIP 9291848164 (zwany dalej „Właścicielem”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowa Rola 22, 68-300 Lubsko lub email: iodo@ea24.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowa Rola 22, 68-300 Lubsko
lub email: iodo@ea24.pl

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 • Administrowania stroną internetową.
 • Świadczenia usług przez Spółkę.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.
 • Wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. z zakresu rachunkowości i podatków.
 • Do prowadzenia działań analitycznych poprzez wejście na stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie takich działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych.
 • Do obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń.

W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail, formularza kontaktowego, telefonicznie lub w inny dostępny sposób przetwarzanie danych osobowych nastąpi w sposób przewidziany w Klauzuli Informacyjnej, która stanowi integralną część niniejszej polityki prywatności.

Dla realizacji powyższych celów przetwarzamy następujące informacje:

 • informacje, zapisywane w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”) – patrz Polityka plików cookies”;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.

Poniżej przedstawiamy kategorie osób, których dane są przetwarzane:

 • Pracownicy Spółki,
 • Obecni i potencjalni klienci,
 • Obecni i potencjalni partnerzy,
 • Inne osoby odwiedzjące stronę.
 1. Podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Okres przechowywania:

Państwa Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług i przez okres wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne w związku z tym:

 • Podejmujemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Serwery chronione są hasłem i zaporą.
 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 1. Ujawnianie danych:

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych;
 • podmiotom, co do których mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty współpracujące).
 1. Prawa Użytkowników:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Wycofania wyrażonej zgody – Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Zadanie może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych, bądź wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania.
 • Dostępu do danych, które dotyczą Użytkownika – Użytkownik może w każdej chwili żądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Sprostowania danych – Użytkownik może w każdej chwili żądać poprawienia swoich danych osobowych.
 • Usunięcia danych – żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas, lub bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie nie wpływa na dotychczas wykonane czynności.
 • Przenoszenia danych – na wyraźne żądanie Użytkownika administrator przekaże przetwarzane dane osobowe Użytkownika innemu podmiotowi. W tym celu Użytkownik powinien napisać prośbę do administratora, wskazując jakiemu podmiotowi należy przekazać dane oraz konkretnie jakie dane mają zastać przekazane temu podmiotowi. Dane zostaną przekazane po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od uprawnionej osoby.
 • Sprzeciwu – sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • Niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 1. Udostępnianie danych:
 • Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, tj. firmie prowadzącej obsługę strony internetowej.
 • Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
 • Informacje, które zbieramy, nie będą przekazywane do krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 1. Postanowienia końcowe

Administrator może zmienić obwiązującą politykę prywatności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa. Informacje o dokonanych zmianach zostaną zamieszczone na stornie internetowej Administratora.