Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

W dniu 6 maja 2024 r. Minister Zdrowia skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept. Projektowane zmiany dotyczą m.in.:

  • zwiększenia ilość wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie,
  • wydawanej ilości leku w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań,
  • doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Farmaceuta będzie mógł wydać większą ilość leku

W przypadku, gdy na recepcie nie wpisano lub wpisano w sposób nieczytelny lub błędny sposobu dawkowania / stosowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, farmaceuta będzie mógł wydać go w ilości, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech opakowaniach. Obecnie przepisy pozawalają na wydanie preparatu tylko w ilości nie większej niż w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Polski.

Ponadto w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano lub wpisano w sposób nieczytelny czy błędny postać jednostki dawkowania produktu leczniczego, osoba go wydająca będzie mogła określić tę postać na podstawie posiadanej wiedzy.

Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W stosunku do tych recept sposób dawkowania musi być wpisany. W przypadku niespełnienia tego wymogu, nie może zostać wydana na podstawie recepty jakakolwiek ilość produktu leczniczego.

Rozbieżności w ilości leku

Zdarzają się przypadki kiedy z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego do wydania pacjentowi. W takim przypadku farmaceuta wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą.

Ponadto aktualnie wyliczenia leku do wydania pacjentowi dokonuje platforma P1. System ten wykorzystuje algorytm oparty na okresie kuracji, sposobie dawkowania i ilości opakowań. To także generuje problem rozbieżności między ilością leku zaordynowaną a wyliczoną w oparciu o kryteria algorytmiczne.

W konsekwencji pacjent otrzymuje zaordynowany produkt leczniczy w ilości niewystarczającej na przeprowadzenie zaleconej terapii. Dlatego też projektowane rozporządzenie zakłada zmianę. W takich przypadkach osoba wydająca produkt leczniczy będzie mogła wydać ilość największą.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

KATEGORIE WPISÓW