Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Kontrakty NFZ

Kontraktowanie świadczeń część praktyczna

części teoretycznej przedstawiliśmy Państwu następujące zagadnienia: podstawy prawne zawierania umów z NFZ, rodzaje świadczeń za jakie płaci NFZ, rodzaje postępowań w ramach których można starać się o podpisanie umowy z NFZ. Ponadto przybliżyliśmy Państwu części formularza ofertowego, dokumentację składaną wraz z ofertą oraz system oceny ofert.

W tej części chcemy zapoznać Państwa z aspektem praktycznym przygotowywania oferty. Opiszemy jakie aplikacje NFZ są niezbędne w procesie kontraktowania świadczeń oraz na co zwrócić uwagę by unikać nieprawidłowości w ofercie.

W celu realizacji zadań związanych z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń NFZ udostępnia swoje systemy informatyczne. Systemy te mogą się różnić, ale zapewniają taką samą funkcjonalność. Poniższy dokument opracowano na podstawie portali i aplikacji udostępnianych przez lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (dotyczy Portalu Świadczeniodawcy oraz aplikacji Ofertowanie).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi tematami:

 1. Przygotowanie oferty/formularza wniosku.
 2. Portal potencjału.
 3. Aplikacja ofertowanie.
 4. Import z OW.
 5. Import definicji postępowania.
 6. Przygotowanie oferty.
 7. Zapis pliku ofertowego i wydruk.
 8. Braki i nieprawidłowości w ofercie.
 9. Porady praktyczne.
Przygotowanie oferty/formularza wniosku

Kolejne etapy przygotowania oferty przedstawiono na poniższym diagramie:

Do przygotowania oferty niezbędne jest posiadanie konta w Portalu Świadczeniodawcy. Aby je utworzyć trzeba wykonać następujące kroki:
 1. Należy złożyć wniosek o rejestracje w systemie do odpowiedniego OW NFZ.
 2. Oddział NFZ wygeneruje konto użytkownika (kod świadczeniodawcy).
 3. Oddział NFZ przekaże pocztą login i hasło.
 4. Użytkownik tworzy konta i nadaje upoważnienia dla operatorów.
 5. Użytkownik uzupełnia opis potencjału świadczeniodawcy.

Jeśli posiadamy już konto w Portalu Świadczeniodawcy, w celu przygotowania oferty należy wykonać następujące czynności:

 1. Przygotowanie potencjału świadczeniodawcy: świadczeniodawca – Portal Potencjału.
 2. Przygotowanie umów podwykonawstwa: podwykonawca – Portal Potencjału.
 3. Przygotowanie profilu ofertowego: świadczeniodawca – Portal Potencjału.
 4. Przygotowanie Formularza ofertowego: świadczeniodawca – aplikacja ofertowanie:
 • Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ.
 • Wygenerować z Portalu i zaimportować do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi – Profil ofertowy świadczeniodawcy.
 • Zaimportować do aplikacji ofertowej definicję postępowania (udostępniona na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ oraz w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Wprowadzić pozostałe, wymagane dane w formularzu wniosku.
 • Wydrukować formularz wniosku zgodny z wersją elektroniczną.
 • Zapisać formularz wniosku w wersji elektronicznej.
 1. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej: załączniki do Formularza ofertowego.
Portal Potencjału

Portal Potencjału to aplikacja internetowa, która jest elementem systemu informatycznego NFZ. Podstawową funkcją Portalu jest obsługa procesu wymiany dokumentów związanych z procesem kontraktowania i rozliczeń świadczeń.

Co ważniejsze Portal Potencjału zawiera następujące dane:

 1. Dane podmiotu.
 2. Struktura organizacyjna:
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki organizacyjne,
 • komórki organizacyjne (cz. VII, cz. VIII, profile)
 1. Struktura wykonawcza:
 • lokalizacje,
 • miejsca realizacji świadczeń.
 1. Zasoby świadczeniodawcy:
 • sprzęt,
 • środki transportu,
 • pomieszczenia.
 1. Personel.
 2. Podwykonawcy.
 3. Harmonogramy: komórek i personelu.

W trakcie weryfikacji oferty przede wszystkim sprawdzany jest następujący potencjał:

 • personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej: wymagany i dodatkowo oceniany;
 • zasoby własne: sprzęt i pomieszczenia;
 • dostępność: harmonogram personelu;
 • dostępność komórki organizacyjnej;
 • umowy podwykonawstwa.

W efekcie Portal Potencjału odgrywa kluczową rolę w procesie ofertowania. Wypełnienie danych dotyczących podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jest wymagane do przygotowania Profilu potencjału.

Aplikacja ofertowanie

Po przygotowaniu Profilu ofertowego oraz pobraniu Definicji postępowania z Portalu Potencjału (oba pliki powinno zapisać się na dysku komputera) należy uruchomić aplikacje OFERTOWANIE. Przy czyn należy zwróć uwagę, aby pobrać ze strony oddziału wojewódzkiego NFZ odpowiednią wersję tego oprogramowania.

W istocie przygotowanie oferty w aplikacji składa się z następujących kroków:

 1. Import w OW danych oferenta.
 2. Import definicji postępowania.
 3. Przygotowanie oferty.
 4. Zapis pliku ofertowego i wydruk.
Import z OW

Najpierw należy zaimportować profil potencjału, czyli strukturę oferenta. W tym celu w głównym oknie aplikacji wybieramy ścieżkę: Import z OW->Import struktury oferenta. Następnie w oknie Import danych rozwijamy listę, zaznaczamy profil potencjału (wybieramy plik z rozszerzeniem *.ssx2), klikamy OtwórzImport danych.

Po zaimportowaniu struktury oferenta (profil potencjału), w menu Dane podstawowe, można przeglądnąć wszystkie wcześniej wprowadzone w Portalu Potencjału dane. Jedyną edytowalną informacją są pola: osoby reprezentującej i telefon do osoby reprezentującej.

Dane dotyczące Przedsiębiorstw wprowadzane są w Portalu Potencjału. W aplikacji Ofertowanie dostępny jest wyłącznie ich podgląd za pomocą klawisza Dane – F7.

Import definicji postępowania

Kolejnym krokiem jest import definicji postępowania. Dlatego w głównym oknie aplikacji Ofertowanie, wybieramy menu Postępowania. W oknie Postępowania ofertowe wybieramy klawisz Import, wybieramy plik definicji, później zatwierdzamy import klawiszem Otwórz. Import definicji postępowania potwierdzony jest komunikatem: „Import danych zakończony poprawnie”, który zatwierdzamy klawiszem OK.

Należy pamiętać, że dla każdej definicji postępowania należy wykonać osobny import.

Przygotowanie oferty

Następnie można przystąpić do przygotowania oferty. W oknie Postępowania ofertowe zaznaczamy konkretną definicję postępowania i wybieramy klawisz Wniosek – F12. Jeżeli Oferent składa ofertę na więcej niż jeden zakres, to należy dla każdego zakresu przygotować osobną ofertę.

Krok pierwszy

W oknie Wniosek w polach Od: Do: należy wprowadzić ręcznie daty oferty (edycja – klawisz Edycja – F6, zatwierdzenie – klawisz Zatwierdź – F10). Następnie wybieramy klawisz Pozycje wniosku. W oknie Pozycje wniosku wybieramy klawisz Nowy – F2. W oknie Pozycje oferty/wniosku, wybieramy ze słownika jednostkę organizacyjną i właściwą komórkę organizacyjną. Dla każdej komórki organizacyjnej należy osobno wypełnić dane w oknie Pozycje oferty/wniosku. W oknie jednostki organizacyjne (tylko pozycje aktywne), klawiszem „>>” przechodzimy do okna Komórki organizacyjne (tylko pozycje aktywne) zaznaczamy właściwą komórkę organizacyjną i wybieramy klawisz Wybierz – F10. W zależności od rodzaju świadczeń, na które składamy wniosek uzupełniamy odpowiednie dane. Na koniec po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy je.

Krok drugi

Kolejnym krokiem jest wypełnienie danych dot. harmonogramu. W tym celu wybieramy klawisz Harmonogram-F4. W oknie Harmonogram sprawdzamy czy jest właściwy harmonogram. Jeżeli harmonogram nie został dołączony, można to zrobić za pomocą klawisza Kopiowanie. Można również edytować istniejący harmonogram za pomocą klawisza Dane – F7 lub dodawać nowe pozycje za pomocą klawisza Nowy – F2. Z powyższego okna Harmonogram wychodzimy klawiszem Zamknij – ESC i zatwierdzamy komunikat „Czy wypełniono wszystkie dane” klawiszem Tak.

Krok trzeci

Następnie należy wypełnić dane dot. personelu. W tym celu wybieramy klawisz Personel-F3. W oknie Personel w punkcie oferty sprawdzamy dodał się do danej komórki organizacyjnej właściwy personel. Można również edytować istniejący personel za pomocą klawisza Dane – F7 lub dodawać nowy personel za pomocą klawisza Nowy – F2. Z powyższego okna Personel w punkcie oferty wychodzimy klawiszem Zamknij – ESC i zatwierdzamy komunikat „Czy wypełniono wszystkie dane” klawiszem Tak.

Krok czwarty

Kolejnym krokiem jest przypisanie harmonogramu do personelu. W tym celu wybieramy klawisz Personel-harmonogram-F11. W oknie Harmonogram pracy personelu dodajemy do każdego pracownika harmonogram pracy. Czyli obok pola Personel, klawiszem „˅” wybieramy danego pracownika, a za pomocą klawisza Z komórki kopiujemy z komórki organizacyjnej harmonogram i zatwierdzamy operację klawiszem Tak. Można również edytować istniejący harmonogram za pomocą klawisza Dane – F7 lub dodawać nowe pozycje za pomocą klawisza Nowy – F2. Po wprowadzeniu wszystkich danych wychodzimy z okna Pozycja oferty/wnioskuPozycje wniosku za pomocą klawisza i wracamy do okna Wniosek.

Zapis pliku ofertowego i wydruk

Ostatnimi czynnościami do wykonania są zapisanie pliku ofertowego i jego wydruk. W oknie Wniosek można sprawdzić poprawność wcześniej wprowadzonych danych, za pomocą klawisza Sprawdź wniosek. Aby zapisać plik ofertowy i wydrukować ofertę wybieramy klawisz Wydruk wniosku. W pierwszej kolejności należy zapisać plik ofertowy, zatwierdzając w oknie Zapisywanie jako, klawiszem Zapisz, a następnie potwierdzając eksport klawiszem OK. Następnie pojawia się okno Wydruk wniosku, gdzie można podglądnąć wydruk – klawisz Podgląd i wydrukować ofertę – klawisz Drukuj. Po zakończeniu wydruku oferty, pojawia się komunikat dot. wydruku oznaczenia wniosku, na którym zaznaczamy Nowy wniosek i zatwierdzamy klawiszem Zatwierdź – F10.

Należy pamiętać o wydruku oferty i oznaczenia wniosku dla każdego zakresu osobno oraz o nagraniu pliku ofertowego na płytę CD.

Braki i nieprawidłowości w ofercie

W przypadku zidentyfikowania braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów bądź oświadczeń, wzywa się świadczeniodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych ma formę pisemną. Komisja wskazuje, jakie dokumenty należy uzupełnić i w jakim terminie. Tymczasem nie uzupełnienie braków formalnych, nie przedstawienie ich w wyznaczonym terminie bądź przedstawienie informacji niepełnych, niezgodnych ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty. Dlatego komisja wzywa oferenta – pod rygorem odrzucenia oferty – do ich usunięcia/uzupełnienia w wyznaczonym terminie – minimum 2 dni robocze od dnia wezwania.

Następnie komisja wczytuje złożoną przez świadczeniodawcę na nośniku elektronicznym ofertę do systemu informatycznego i sprawdza, czy forma elektroniczna oferty jest zgodna ze złożoną wersją papierową oferty. W przypadku, gdy nośnika elektronicznego nie można odczytać bądź wersja elektroniczna i papierowa oferty nie są zgodne, komisja wzywa oferenta do uzupełnienia braków tj. dostarczenia nowego nośnika zawierającego ofertę w formie elektronicznej zgodną ze złożoną wersją papierową.

W części dotyczącej oceny zgodności złożonej oferty z dokumentami formalno-prawnymi komisja sprawdza w szczególności:

 • zgodność oświadczenia świadczeniodawcy dotyczącego wpisów do rejestrów w publicznym rejestrze teleinformatycznym;
 • czy specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medyczne są odpowiednie dla realizacji zakresu, na który została złożona oferta.

Na skutek stwierdzenia niezgodności rejestru wskazanego w oświadczeniu z rejestrem publicznym lub gdy rejestr nie zawiera informacji o specjalności komórek organizacyjnych i dziedziny medycznej odpowiedniej dla realizacji zakresu, komisja przygotowuje stosowną adnotację oraz wzywa oferenta do uzupełnienia braku tj. przedłożenia aktualnego wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wersji papierowej. W tym przypadki nie uzupełnienie braku, nie przedstawienie w wyznaczonym terminie, bądź przedstawienie informacji nieprawdziwych również skutkuje odrzuceniem oferty.

Porady praktyczne

Przed złożeniem oferty należy sprawdzić, czy:

 • oferta została przygotowana przy użyciu właściwej wersji oprogramowania, o którym mowa w regulaminie technicznym przygotowania oferty;
 • pobrany został właściwy plik z zapytaniem ofertowym;
 • wszystkie formularze ofertowe zostały wypełnione;
 • wydruk papierowy formularzy ofertowych i wersja elektroniczna zapisana na nośniku elektronicznym są tej samej wersji;
 • wszystkie strony formularza oferty są ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z załączonym do oferty wzorem podpisów;
 • nośnik, na którym została zapisana wersja elektroniczna oferty jest prawidłowo oznaczony;
 • wszystkie dodatkowe dokumenty i oświadczenia zostały załączone, ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy zgodnie z załączonym do oferty wzorem podpisów; każda zapisana strona powinna być podpisana;
 • zachowana jest ciągłość numerowania; sprawdź czy poszczególne numery nie zostały zdublowane lub czy nie pominięto którejś strony i nie pozostała ona bez numeru kolejnego;
 • dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 1 Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ z dnia 14 marca 2017 r. składane do oferty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 • załączone dokumenty stanowiące kserokopie są potwierdzone „za zgodność z oryginałem”;
 • wydruk formularza oferty (z ponumerowanymi stronami i podpisami) wraz z nośnikiem elektronicznym i wersja elektroniczna oferty zostały umieszczone w oddzielnej zaklejonej kopercie oznaczonej słowem „oferta”, nazwą i adresem świadczeniodawcy oraz kodem i przedmiotem postępowania (zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu);
 • kopie wszystkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
 • każdy oferent ma prawo przygotowania dodatkowych oświadczeń, wyjaśnień, itd. w formie pisemnej i dołączenia ich na etapie składania oferty.
Ile czasu potrzebuję na przygotowanie oferty?

Jeśli Państwo planują zawrzeć kontrakt z NFZ proponujemy zacząć przygotowania do tego procesu wcześniej. Przygotowanie całej wymaganej dokumentacji jest czasochłonne. Sugerujemy, aby zacząć zbierać dokumentację i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą co najmniej miesiąc przed planowanym dniem złożenia wniosku.

Bardzo często NFZ podpisuje umowy z początkiem nowego roku kalendarzowego. Mając to na uwadze możliwe jest złożenie wniosku/oferty przed ogłoszeniem postępowania przez NFZ. Mogą Państwo rozpocząć przygotowania znacznie szybciej i oszczędzić sobie działania pod presją czasu. Bez wątpienia pozwoli to na wyeliminowanie błędów, które mogą wykluczyć ofertę z postępowania.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu formularza ofertowego zapraszamy do kontaktu: bok@ea24.pl lub pod numerem telefonu +48 68 422 70 52.

KATEGORIE WPISÓW