Zarządzenie Prezesa NFZ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, umożliwiono w POZ wykonywanie nowego badania: testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV tzw. test combo.

Test combo to nic innego, jak trzy testy w jednym, które wskazują na zakażenie grypą (typu A lub B), koronawirusem lub wirusem RSV.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem za test combo i jego wykonanie u pacjenta zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to świadczenie płatne dodatkowo, poza stawką kapitacyjną. W celu uzyskania płatności za wykonane testy combo należy sprawozdać do NFZ odpowiedni produkt rozliczeniowy.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyceniła test na kwotę 33,98 zł.

Decyzję o wykonaniu testu podejmuje lekarz POZ na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Wykonanie testu combo, który określi z którym wirusem przyszedł pacjent, ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Ponadto zidentyfikowanie czynnika wywołującego infekcję pomoże w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu profilaktyki u osób z otoczenia chorego, które są narażone na ciężki przebieg i powikłania.

Poniżej udostępniamy Państwu informacje z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej URPLWMiPB). Dotyczą one producenta, importerów i dystrybutorów, u których można zamawiać testy antygenowe w kierunku SARSCoV-2/grypy A+B/RSV:

 • Lista producentów testów (źródło: URPLWMiPB) POBIERZ
 • Lista importerów testów (źródło: URPLWMiPB) POBIERZ
 • Lista dystrybutorów testów (źródło: URPLWMiPB) POBIERZ
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

W sprawie wykonywania testów combo w POZ stanowisko wydał także konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 9 stycznia 2023 roku wykonanie testu combo wskazane jest u osób, które prezentują objawy kliniczne infekcji dróg oddechowych, szczególnie w sezonie wzmożonej zapadalności na grypę/COVID-19/RSV i nalezą do grup ryzyka ciężkiego przebiegu tych chorób i/lub powikłań, tj:

 • dzieci poniżej 5 r.ż. (szczególnie poniżej 2. r.ż.);
 • osoby starsze – powyżej 65. r.ż., ale ryzyko wzrasta już powyżej 50. r.ż.;
 • chorzy przewlekle na choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby, cukrzycę, choroby hematologiczne, neurologiczne, metaboliczne, nowotwory, inne;
 • kobiety w ciąży i w okresie połogu;
 • pacjenci w immunosupresji, w tym również zakażeni HIV;
 • dzieci przewlekle przyjmujące kwas acetylosalicylowy;
 • chorzy otyli (z BMI powyżej 40);
 • pensjonariusze domów pomocy społecznej.

Ponadto należy pamiętać, że test combo powinien być wykonany także u każdego pacjenta spoza ww. grup, jeśli objawy są nasilone. Wówczas wykonanie testu będzie miało wpływ na postępowanie, np. podjęcie decyzji terapeutycznej.

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przypomina także, że diagnozując pacjentów przy użyciu testów antygenowych należy mieć na uwadze m.in. takie aspekty jak:

 • Na wynik badania może wpływać wiele czynników, m.in.: rodzaj testu, pobrany do badania materiał biologiczny, czas trwania objawów chorobowych w momencie wykonywania testu, doświadczenie i umiejętności personelu pobierającego materiał biologiczny do badania i wykonującego szybki test diagnostyczny. Należy mieć na uwadze ryzyko wyników fałszywie ujemnych.
 • Ujemny wynik testu nie stanowi wskazania do przerwania leczenia p/wirusowego grypy, gdy zostało ono włączone przed wykonaniem testu, jeśli obraz kliniczny i przesłanki epidemiologiczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo infekcji tym wirusem.
 • Decyzji o wykonaniu testu nie powinno się uzależniać od stanu zaszczepienia danej osoby (dotyczy zarówno COVID-19, jak i grypy).
 • Profilaktyka paliwizumabem (przeciwciało monoklonalne stosowane u wcześniaków w zapobieganiu zakażeniu RSV) może dawać wyniki fałszywie ujemne niektórych szybkich testów antygenowych RSV.
Po wykonaniu testu zaleca się następujące postępowanie:
 • W przypadku rozpoznania grypy – leczenie grypy oraz chemoprofilaktykę osób z otoczenia osoby zakażonej należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami.
 • W przypadku rozpoznania COVID-19 – należy postępować zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego z dnia 28 marca 2022 r.
 • W przypadku rozpoznania zakażenia RSV – należy postępować zgodnie z oceną stanu klinicznego pacjenta, z uwzględnieniem wieku. Zakażenie jest najgroźniejsze dla niemowląt oraz osób w wieku podeszłym.
 • Leczenie zakażeń wirusowych jest w większości przypadków OBJAWOWE. Leczenie przyczynowe jest dostępne w przypadku grypy oraz COVID-19.

Pełne stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dostępne jest TUTAJ.

KATEGORIE WPISÓW