Kompleksowa Opieka Pielęgniarska – KOP

Zarządzenie nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2023 roku (zwane dalej „Zarządzeniem”) zmienia zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przede wszystkim, zgodnie z Zarządzeniem, dla świadczeniobiorców po przebytej hospitalizacji finansuje się Kompleksową Opiekę Pielęgniarską w ramach opieki przejściowej. Opieka ta obejmuje następujące typy porad:

  • poradę pielęgniarską leczenia ran;
  • poradę pielęgniarską stomijną;
  • poradę pielęgniarską urologiczną.

Możliwe jest udzielanie i rozliczanie w tym samym czasie dwóch lub kilku typów porad pielęgniarskich. Jednak trzeba pamiętać, że rozliczenie kilku porad udzielnych w domu pacjenta następuje według zasady: pierwsza porada rozliczana jest pełną stawką, zgodnie z poz. 2.8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia, kolejna wizyta jest rozliczana stawką z poz. 2.8 Załącznika nr 1, korygowaną współczynnikiem 0,5.

Co ważniejsze rozliczenie powyższych porad nie dotyczy pacjentów, którzy korzystają jednoczasowo ze świadczeń: pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, kompleksowego leczenia ran przewlekłych 1 i 2, leczenia szpitalne.

Ponadto Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonała wyceny powyższych świadczeń i wynoszą one odpowiednio:

  • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) – porada pielęgniarki realizowana w miejscu udzielania świadczeń, poz. 2.7 Załącznika nr 1 do Zarządzenia – 51,80 zł.
  • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) – porada pielęgniarki realizowana w domu świadczeniobiorcy, poz. 2.8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia – 105,64 zł.

Natomiast szczegółowy zakres świadczeń udzielanych pacjentom wraz z kryteriami kwalifikacji zawiera Załącznik nr 3 Kompleksowa Opieka Pielęgniarka (KOP) w ramach opieki przejściowej do Zarządzenia prezentowany poniżej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2023/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Kompleksowa Opieka Pielęgniarka (KOP) w ramach opieki przejściowej
Typ porady pielęgniarskiej
Typ poradyPorada pielęgniarska leczenia ranPorada pielęgniarska stomijnaPorada pielęgniarska urologiczna
Kryteria kwalifikacji– Pacjent z raną przewlekłą po zakończonej hospitalizacji.
– Włączenie do opieki w okresie maks. do 60 dni po zakończonej hospitalizacji.
– Pacjent z wyłonioną stomią po zakończonej hospitalizacji.
– Włączenie do opieki maks. do 14 dni od zakończenia hospitalizacji.
– Pacjent wymagający cewnikowania pęcherza moczowego po zakończonej hospitalizacji.
– Włączenie do opieki maks. do 14 dni od zakończenia hospitalizacji.
Zakres świadczenia1. Wywiad, badanie fizykalne.
2. Przygotowanie i realizacja planu opieki zawierającego:
a) diagnozę pielęgniarską:
ocenę kliniczna rany: obecność cech zapalenia, zakażenia rany i tkanek, otaczających ranę, stanu ukrwienia, wysięku, stopnia destrukcji i uszkodzenia tkanek
ocenę umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta,
b) zakres i harmonogram wymaganych interwencji pielęgniarskich:
edukację pacjenta i jego rodziny w tym w szczególności w zakresie samopielęgnacji rany,
dobór opatrunków i częstotliwość ich zmiany, w tym oczyszczenia rany,
opatrzenie rany,
wystawianie skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych samodzielnie zgodnie z kompetencjami,
wystawianie zapotrzebowania na niezbędne wyroby medyczne/opatrunki zgodnie z kompetencjami,
monitorowanie procesu gojenia się rany – ocena pomiarów rany i /lub fotodokumentacja.
3. Po zakończeniu realizacji świadczenia przekazanie informacji w formie pisemnej do lekarza POZ w celu ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego.
1. Wywiad, badanie fizykalne.
2. Przygotowanie i realizacja planu opieki zawierającego:
a) diagnozę pielęgniarską:
ocenę stomii pod kątem występowania ewentualnych nieprawidłowości
ocenę umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta.
b) zakres i harmonogram wymaganych interwencji pielęgniarskich:
edukację pacjenta i jego rodziny w tym w szczególności w zakresie samopielęgnacji skóry wokół stomii,
dobór worków stomijnych,
kontrolę stanu pacjenta ze stomią (w tym skierowanie na badania diagnostyczne samodzielnie zgodnie z kompetencjami)
podczas pierwszej porady konieczność wystawienia zapotrzebowania na wyroby medyczne na zlecenie, w sytuacji jeżeli zlecenie nie było wcześniej wystawione przez lekarza lub pielęgniarkę, następnie w razie potrzeby.
3. Po zakończeniu realizacji świadczenia przekazanie informacji w formie pisemnej do lekarza POZ w celu ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego.
1. Wywiad, badanie fizykalne.
2. Przygotowanie i realizacja planu opieki zawierającego:
a) diagnozę pielęgniarską:
ocenę pod kątem infekcji dróg moczowych, zakażenia układu moczowego
ocenę umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta).
b) zakres i harmonogram wymaganych interwencji pielęgniarskich:
edukację pacjenta i jego rodziny w tym w szczególności w zakresie pielęgnacji okolic ujścia cewki moczowej,
wymianę cewnika lub wsparcie przy samo cewnikowaniu,
kontrolę stanu pacjenta/ układu moczowego (w tym skierowanie na badania diagnostyczne samodzielnie zgodnie z kompetencjami),
podczas pierwszej porady konieczność wystawienia zapotrzebowania na niezbędne wyroby medyczne, w sytuacji jeżeli zlecenie nie było wcześniej wystawione przez lekarza lub pielęgniarkę, następnie w razie potrzeby.
3. Po zakończeniu realizacji świadczenia przekazanie informacji w formie pisemnej do lekarza POZ w celu ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego.
Liczba porad– Świadczenie realizowane w cyklu do 10 porad.
– Kontynuacja (monitorowanie) w ramach świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną.
– Świadczenie realizowane w cyklu do 10 porad.
– Kontynuacja (monitorowanie) w ramach świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną.
– Świadczenie realizowane w cyklu do 10 porad.
– Kontynuacja (monitorowanie) w ramach świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną.
Źródło: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na zakończenie należy zaznaczyć, że powyższe przepisy dotyczą świadczeń udzielanych od dnia 6 stycznia 2023 roku.

Zmiany te maja na celu zwiększenie dostępności dla pacjentów do wybranych świadczeń realizowanych przez pielęgniarki POZ oraz zapewnić wzrost satysfakcji pacjentów ze sprawowanej opieki dzięki wdrożeniu edukacji zdrowotnej w zakresie radzenia sobie z chorobą.

KATEGORIE WPISÓW