Od 1 października 2022 roku przychodnie POZ mogą wnioskować w wojewódzkich oddziałach NFZ o podpisanie umów na opiekę koordynowaną. Opieka koordynowana w POZ pozwoli na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwi dostęp do specjalisty.

Przystąpienie do modelu opieki koordynowanej jest obecnie dobrowolne, ale docelowo ma być obowiązkowe dla wszystkich placówek POZ.

Zawieranie umów w zakresie opieki koordynowanej bądź rozszerzenie umowy o nowy zakres: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej regulują następujące dokumenty:

 • Zarządzenie Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 • Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej ze zm.

Warunkiem realizacji zakresu jest złożenie wniosku do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z opublikowanym oprogramowaniem tj. aplikacją ofertową. Postępowanie jest opublikowane w: publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dostępnym na stronach internetowych OW NFZ .

Wnioski z zakresu świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Prawidłowo złożone wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa zacznie obowiązywać od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Oddziały Funduszu NFZ opublikowały na stronie internetowej (w przeglądarce postępowań) aplikacje na podstawie, której należy złożyć wniosek o rozszerzenie umowy.

Co zawiera wniosek o rozszerzenie umowy?

Wniosek o rozszerzenie umowy w formie pisemnej zawiera:

 1. Formularz wniosku wygenerowany na podstawie aplikacji obsługującej postępowanie tj. wydrukowany formularz zgodny z jego postacią elektroniczną.
 2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 47 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 79/2022/DSOZ z dnia 29 czerwca 2022r.

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej przewidują wykonywanie świadczeń przez:

 • lekarza poz,
 • pielęgniarkę poz,
 • lekarza specjalistę w zależności od rodzaju chorób przewlekłych, które będą objęte budżetem powierzonym- określonego w zał. 6 Rozporządzenia MZ z dnia 15.09.2022 r. (Dz. U. poz.1965),
 • dietetyka.

We wniosku świadczeniodawca wykazuje:

 • średniotygodniowy czas pracy personelu medycznego,
 • potencjał do realizacji świadczeń,
 • dostęp do:
 • konsultacji lekarskich i dietetycznych,
 • odpowiednich badań diagnostycznych.

Należy pamiętać, że we wniosku z zakresu opieki koordynowanej nie ma konieczności wykazywania harmonogramów szczegółowych (dni i godziny pracy). Świadczenia gwarantowane w opiece koordynowanej są udzielane zgodnie z harmonogramem czasu pracy świadczeniodawców posiadających zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Po wypełnieniu odpowiednich pól w aplikacji należy je zatwierdzić, zapisać w postaci elektronicznej na nośniku elektronicznym i wydrukować. Wydrukowany formularz wniosku wraz z nośnikiem elektronicznym stanowią I część wniosku.

Elementy formularza wniosku o zawarcie umowy w POZ:
 1. Dane identyfikujące wnioskującego.
 2. Przedmiot umowy, którego dotyczy wniosek.
 3. Wykaz podwykonawców.
 4. Wykaz miejsc udzielania świadczeń.
 5. Wykaz personelu.
 6. Wykaz sprzętu.

Potrzebne dokumenty i oświadczenia (II część wniosku):

 • Oświadczenie – Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wydruk formularza wniosku – załącznik nr 10 do zarządzenia w sprawie POZ.
 • Oświadczenie wnioskującego o wpisach do rejestrów zgodnie z zał. nr 12 do zarządzenia.
 • Oświadczenie wnioskującego zgodnie z zał. nr 13 zarządzenia.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy zawarcia nowej umowy, a jedynie rozszerza ją o nowy zakres nie należy składać wszystkich dokumentów wymienionych w § 47 zarządzenia np. kopii polisy itp.

Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku to:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przez lekarza specjalistę i dietetyka oraz umowy o nawiązaniu współpracy z powyższymi pracownikami medycznymi.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub innych wątpliwości zespół rozpatrujący wnioski w oddziale wojewódzkim NFZ wystąpi listownie lub emailem do wnioskodawcy celem uzupełnienia/wyjaśnienia wniosku.

Przypominamy, że strony wniosku tj. wydrukowanego formularza ofertowego jak i dokumentów dołączonych z części II wniosku muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę reprezentującą podmiot.

Ostatni etap przygotowania wniosku to umieszczenie formularza wniosku oraz nośnikiem elektronicznym z wnioskiem elektronicznym w odrębnej kopercie. Opis koperty powinien zawierać informacje:

 • wyraz: „wniosek”,
 • nazwę i adres wnioskującego,
 • kod i przedmiot postępowania.

Tak przygotowaną kopertę należy umieścić w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu, zawierającym pozostałe dokumenty formalne, o których mowa w § 47 zarządzenia w sprawie POZ i oznaczyć informacją, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia.

Zawarcie aneksu rozszerzającego umowę o nowy zakres

Po rozpatrzeniu wniosku zostaną wykonane następujące czynności:

 • dodanie do umowy zakresu: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej,
 • określenie wysokości budżetu powierzonego dla każdego miesiąca oddzielnie okresu rozliczeniowego, w umowach na 2023 rok budżet powierzony zostanie określony na I półrocze,
 • dodanie do elektronicznej wersji umowy pakietu z wykazem świadczeń przeznaczonych do rozliczenia wykonanych usług,
 • sporządzenie aneksu do umowy zawierającego nowy zakres i przekazanie go do świadczeniodawcy celem podpisania.

Przy pierwszorazowym ustalaniu wartości budżetu powierzonego opieki koordynowanej oddział NFZ uwzględnia:

 • wielkość populacji,
 • strukturę wiekową,
 • szacowaną średnią liczbę świadczeń objętych budżetem powierzonym, wykonywanych w populacji, z uwzględnieniem struktury wiekowej,
 • lekarzy specjalistów, o których mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, wskazanych w formularzu wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w poz.

Centrala NFZ przygotowała kalkulator, który umożliwi OW NFZ ustalenie wartości budżetu powierzonego dla danego świadczeniodawcy.

Od teraz Państwa placówka będzie mogła realizować tzw. opiekę koordynowaną nad pacjentem, na którą złożą się:

 • porady kompleksowe,
 • badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • porady edukacyjne oraz
 • dietetyczne.

KATEGORIE WPISÓW