Przedstawiamy Państwu następujące kwestie dotyczące rozliczania świadczeń z budżetu powierzonego opieki koordynowanej:

 1. Rozporządzenie koszykowe i jego implementacja w NFZ.
 2. Jakie informacje należy przekazywać do NFZ?
 3. Wykaz świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.
 4. Ważne zagadnienia dotyczące rozliczania budżetu powierzonego.
Rozporządzenie koszykowe i jego implementacja w NFZ

15 września 2022 roku wprowadzono nowelizacje rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965), tzw. „rozporządzenie koszykowe”. W rozporządzeniu tym wprowadzono w POZ świadczenia opieki koordynowanej oraz wskazano warunki ich realizacji.

Wspomniana nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadza m.in.:

 • wykaz nowych, dodatkowych badań, na które mogą kierować lekarze POZ,
 • poradę kompleksową,
 • określenie elementów jakie powinien zawierać „Indywidualny Plan Opieki Medycznej” (IPOM), odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta, dostępny w formie elektronicznej,
 • konsultacje:
 • pacjent – lekarz specjalista,
 • lekarz POZ – lekarz specjalista,
 • dietetyczne,
 • porady edukacyjne wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę poz.

W związku z tymi zmianami Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 124/022/DSOZ z dnia 29 września 2022 roku w celu implementacji powyższych przepisów rozporządzenia przez NFZ.

Zarządzenie 124/2022/DSOZ wprowadza nowy zakres świadczeń: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej. Warunkiem realizacji tego zakresu jest złożenie wniosku do NFZ zgodnie z rozdziałem 13 zarządzenia Prezesa, o szczegółach przeczytasz w artykule „Opieka koordynowana – Jak podpisać umowę z NFZ?“.

Ponadto rozszerzono zadania koordynatora opieki. Jeśli świadczeniodawca złożył wniosek o nowy zakres – świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, a nie ma umowy na zakres koordynacja opieki – zadania koordynatora powinien złożyć również wniosek na zakres: koordynacja opieki – zadania koordynatora.

Po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z NFZ można przystąpić do realizacji świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Należy podkreślić, że świadczeniodawcy mogą realizować wszystkie lub wybrane świadczenia spośród wskazanych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Czyli budżet powierzony danej placówki POZ może różnić się od budżetu innych placówek w zależności od ilości wybranych do realizacji zakresów.

Jakie informacje należy przekazywać do NFZ?

Celem rozliczenia realizacji umowy świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania m. in.:

 1. informacji zawierającej każdorazowo aktualne dane, w formie list, o wszystkich świadczeniobiorcach, objętych opieką na podstawie deklaracji złożonych do osób udzielających świadczeń w ramach umowy:
 • Listy deklaracji pacjentów przekazywane są komunikatem XML typu DEKL –„Komunikat szczegółowy NFZ deklaracji POZ / KAOS”), w okresach miesięcznych, według stanu na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, w terminie do 7. dnia każdego okresu sprawozdawczego.
 • Na podstawie tego komunikatu OW obliczy należność za świadczenia rozliczane stawką kapitacyjną oraz wynagrodzenie dla koordynatora o którym mowa w § 39 ust. 2 zarządzenia w sprawie poz.
 1. Informacji o świadczeniach udzielonych w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej:
 • Informacje o udzielonych świadczeniach w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej będą przekazywane w formie elektronicznej comiesięcznie, w formacie wymiany danych komunikatem XML typu SWIAD „Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych” w terminie do 10. dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.
 • Rozliczenie będzie się odbywać analogicznie jak innych usług sprawozdawanych komunikatem XML do PESEL świadczeniobiorcy jak np. pacjentów spoza listy świadczeniobiorców. Należy wskazać zrealizowane świadczenia stosując kod usługi i wycenę zgodnych z pakietem świadczeń.
Wykaz świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

Poniższe zestawienia zawierają wykaz świadczeń jakie można realizować w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. W rozliczeniu należy wybrać zrealizowaną usługę z właściwym dla niej kodem i wyceną.

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej zostały wycenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zamieszczone poniżej wartości jednostek rozliczeniowych wyszczególniono w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 września 2022 roku.


Kardiologia
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków
Kod świadczenia wg NFZNawa jednostki sprawozdawczejWartość jednostki rozliczeniowej w zł.
5.01.00.0000180EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)106,26
5.01.00.0000181Holter EKG 24137,06
5.01.00.0000203Holter EKG 48147,06
5.01.00.0000198Holter EKG 72157,06
5.01.00.0000182Holter RR137,06
5.01.00.0000183USG Doppler tętnic szyjnych106,26
5.01.00.0000184USG Doppler naczyń kończyn dolnych106,26
5.01.00.0000185ECHO serca przezklatkowe106,26
5.01.00.0000174BNP (NT-pro-BNP)92,80
5.01.00.0000175albuminuria (stężenie albumin w moczu)7,85
5.01.00.0000176UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)18,32
5.01.00.0000200konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (lekarz poz-lekarz specjalista)81,65
5.01.00.0000192konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (pacjent-lekarz specjalista)120,75

Diabetologia

Cukrzyca
Kod świadczenia wg NFZNawa jednostki sprawozdawczejWartość jednostki rozliczeniowej w zł.
5.01.00.0000175albuminuria (stężenie albumin w moczu)7,85
5.01.00.0000176UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu18,32
5.01.00.0000184USG Doppler naczyń kończyn dolnych106,26
5.01.00.0000189konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii (lekarz poz-lekarz specjalista)81,65
5.01.00.0000190konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii (pacjent-lekarz specjalista120,75

Pulmonologia/alergologia
Astma oskrzelowa, przewlekła choroba obturacyjna płuc
Kod świadczenia wg NFZNawa jednostki sprawozdawczejWartość jednostki rozliczeniowej w zł.
5.01.00.0000186spirometria38,50
5.01.00.0000187spirometria z próbą rozkurczową46,20
5.01.00.0000201konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmonologii (lekarz poz-lekarz specjalista)81,65
5.01.00.0000193konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmonologii (pacjent-lekarz specjalista)120,75
5.01.00.0000202konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (lekarz poz-lekarz specjalista)81,65
5.01.00.0000194konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (pacjent-lekarz specjalista)120,75
EndokrynologiaNiedoczynność tarczycy, guzki pojedyncze i mnogie tarczycy
Kod świadczenia wg NFZNawa jednostki sprawozdawczejWartość jednostki rozliczeniowej w zł.
5.01.00.0000205celowana biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur(u dorosłych)398,86
5.01.00.0000206celowana biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 3 procedur(u dorosłych)800,80
5.01.00.0000177anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)32,12
5.01.00.0000178antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH56,11
5.01.00.0000179anty Tg (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)26,03
5.01.00.0000199konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (lekarz poz-lekarz specjalista)81,65
5.01.00.0000191konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (pacjent-lekarz specjalista)120,75

Ponadto dla wszystkich dziedzin można realizować następujące porady:

Kod świadczenia wg NFZŚwiadczenieWartość jednostki rozliczeniowej w zł.
5.01.00.0000195Porada edukacyjna42,03
5.01.00.0000196Porada dietetyczna50,52
5.01.00.0000197Porada kompleksowa171,93
5.01.00.0000219Porada wstępna
Ważne zagadnienia dotyczące rozliczania budżetu powierzonego
 1. W umowach ze świadczeniodawcami na realizację świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej wyodrębnia się oddzielny budżet.
 2. W przypadku rozszerzenia przez świadczeniodawcę o kolejne grupy dziedzinowe budżet ulega zwiększeniu.
 3. Wysokość budżetu powierzonego opieki koordynowanej podobnie jak budżetu powierzonego diagnostycznego jest określana do zawartej ze świadczeniodawcą umowy, a nie do miejsca udzielania świadczeń.
 4. Środki finansowe zawarte w budżecie rozliczane będą narastająco, tzn. niewykorzystane w określonym miesiącu będzie można wykorzystać w następnych miesiącach trwania umowy.
 5. Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej skierowane są do świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia z podejrzeniem choroby lub z już zdiagnozowaną chorobą przewlekłą.
 6. Lekarz POZ obejmujący opieką koordynowaną świadczeniobiorcę jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednej porady kompleksowej w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż trzech konsultacji dietetycznych oraz sześciu porad edukacyjnych.
 7. Łączna wartość konsultacji z lekarzem specjalistą (lekarz POZ – lekarz specjalista) nie może przekroczyć 3% kwoty budżetu powierzonego opieki koordynowanej w okresie rozliczeniowym.
 8. Nowy zakres świadczeń nie wyklucza korygowania współczynnikiem 3,2 stawki kapitacyjnej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi co oznacza, że: budżet powierzony opieki koordynowanej oraz współczynnik 3,2 to współistniejące finansowanie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 9. Udzielenie osobie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu choroby przewlekłej, powoduje wstrzymanie rozliczenia stawki kapitacyjnej współczynnikiem 3,2 na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia tego świadczenia.
 10. Udzielenie porady w AOS nie powoduje ograniczenia w realizacji opieki koordynowanej w POZ.
 11. W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę zakresu – świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, gdy środki finansowe zawarte w umowie zostaną wykorzystane w ramach realizacji w/w świadczeń, zastosowanie mają przepisy § 43 Ogólnych Warunków Umów. Świadczeniodawca może złożyć wniosek o zwiększenie budżetu powierzonego do OW NFZ. Sposób rozpatrzenia wniosku świadczeniodawcy będzie uzależniony od wysokości środków finansowych określonych w planie zakupu świadczeń w rodzaju POZ.

KATEGORIE WPISÓW