Baza wiedzy Edukacja i wsparcie System mMedica instrukcje i porady

Moduł Opieka dzienna – Rehabilitacja lecznicza

Oddział dzienny rehabilitacji to działający w ramach NFZ system świadczeń, polegający na zajęciach usprawniających lub fizjoterapii, przez 3-4 tygodnie. Codziennie. W określonych godzinach. Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Zwykle ten typ terapii rekomendowany jest pacjentom z poważniejszymi problemami.

Niniejsza instrukcja pokazuje jak należy obsługiwać moduł Opieka dzienna Rehabilitacja lecznicza. Do podstawowych czynności należą:

 1. Zakupić moduł na stronie Centrum Zarządzania Licencjami.
 2. Pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica.
 3. Włączyć moduł na Stację.

Legenda

 • Aby dokonać usunięcia danych na etapie ich wprowadzania, należy skorzystać
  z przycisku .
 • W celu modyfikacji danych konkretnego wpisu lub ich podglądu należy zaznaczyć odpowiedni rekord w sekcji i wybrać przycisk .
 • Usunięcia zaznaczonego wpisu dokonuje się przyciskiem .
 • W celu wprowadzenia informacji należy wybrać przycisk .

W instrukcji opisujemy następujące zagadnienia:

1. Włączenie modułu Opieka dzienna.
2. Obsługa modułu Opieka dzienna.

2.1. Konfiguracja.
2.2. Utworzenie opieki.
2.3. Lista pacjentów do opieki dziennej.
2.4. Nowa opieka.
2.5. Przyjęcie pacjenta.
2.5.1. Zgoda na leczenie.
2.5.2. Upoważnienia.
2.5.3. Ocena i plan rehabilitacji.
2.5.4. Ocena i plan terapii.
2.5.5. Plan terapii zajęciowej.
2.5.6. Wywiad pielęgniarski i raport z wywiadu pielęgniarskiego.
2.5.7. Porada lekarska diagnostyczna.
2.5.8. Skala Barthel.
2.5.9. Skala Glasgow.
2.5.10. Skala Ves-13.
2.5.11. Skierowania.
2.5.12. Potwierdzenie przyjęcia.
2.6. Opieka.
2.6.1. Zlecenie zabiegów.
2.6.2. Wykonanie zabiegów.
2.6.3. Przebieg leczenia.
2.6.4. Terapia zajęciowa.
2.6.5. Plan opieki pielęgniarskiej.
2.6.6. Wykonanie planu opieki.
2.6.7. Przegląd wykonania planu opieki.
2.6.8. Oceny kontrolne terapii.
2.6.9. Porady lekarskie terapeutyczne/kontrolne.
2.6.10. Zlecenie leków.
2.6.11. Podanie leków.
2.6.12. Recepty, skierowania, zwolnienia wystawiane podczas opieki.
2.6.13. Dane medyczne.
2.6.14. Historia pobytu.
2.7. Wypis.
2.7.1. Recepty, skierowania, zwolnienia wystawiane przy wypisie.
2.7.2. Podsumowanie.

1. Włączenie modułu Opieka dzienna

W celu włączenia modułu przechodzimy przez ścieżkę: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator.

Następnie w sekcji System > Moduły dodatkowe wybieramy sekcje Stacja i zaznaczamy pole obok nazwy Opieka dzienna.

Teraz należy Zatwierdzić włączony moduł i się przelogować, aby móc z niego poprawnie korzystać.

2. Obsługa modułu Opieka dzienna

Obsługa modułu jest dostępna z poziomu okna startowego programu mMedica po kliknięciu w ikonę zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu lub po przejściu do ścieżki: Ewidencja > Gabinety > Opieka dzienna.

2.1. Konfiguracja

Do poprawnej obsługi modułu Opieka Dzienna niezbędna jest konfiguracja komórki organizacyjnej oraz konfiguracja księgi. mMedica umożliwia także konfigurację samego modułu Opieka dzienna poprzez możliwość ustawienia kolejności i dostępności zakładek w oknie opieki.

Konfiguracja komórki organizacyjnej:

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna

Opieka dzienna realizowana jest w komórkach posiadających kod resortowy
cz. IX: HC.2.2, HC.3.2 lub HC.1.3.4, wskazany w polu zaznaczonym na poniższym przykładzie:

Ponadto istotne znaczenie ma powiązanie z właściwym kodem resortowym cz. VIII (zakładka 4. Kody). W przypadku rehabilitacji uwzględniany jest kod z zakresu: 2182, 2183, 2200, 2300, 2301, 2308, 2309, 2310,2311, 2312.

Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając przycisk Zatwierdź, który znajduje się po prawej stronie na dole:

Konfiguracja księgi

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Rejestr ksiąg

Kolejnym etapem jest utworzenie księgi przyjęć do opieki dziennej i powiązanie
jej z komórką organizacyjną, w której będą realizowane omawiane świadczenia.

W celu utworzenia nowej księgi należy przejść do powyższej ścieżki i wykonać następujące czynności:

 • Wybrać przycisk Nowa księga w górnym panelu formatki.
 • Uzupełnić pola znajdujące się w sekcji Dane podstawowe zgodnie
  z poniższym opisem:
 1. Kod – numer identyfikujący księgę w bazie danych. Wartość jest dowolnym ciągiem znaków i powinna być unikalna.
 2. Typ – z listy rozwijalnej należy wybrać pozycję “Księga przyjęć do opieki dziennej”.
 3. Numer – identyfikator techniczny księgi, pole nieobowiązkowe.
 4. Nazwa – nazwa nadana przez świadczeniodawcę.
 • W sekcji Komórki organizacyjne za pomocą przycisku Dodaj dodać komórkę organizacyjną, która zostanie powiązana z księgą.

Wprowadzone zmiany należy teraz zatwierdzić, klikając przycisk Zatwierdź

Konfiguracja modułu Opieka Dzienna

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Moduły dodatkowe > Opieka dzienna

W Konfiguratorze programu, w oknie konfiguracji modułu istnieje możliwość ustawienia kolejności i dostępności zakładek w oknie opieki. Zakładki, z których nie korzysta użytkownik, można ukryć, poprzez usunięcie zaznaczenia w polu. W dowolnym momencie można ponownie włączyć wybrany przycisk nawigacji.

Po wykonaniu tych czynności należy Zatwierdzić wykonane czynności, a następnie zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu

2.2. Utworzenie opieki

Rezerwacja/rejestracja opieki w Terminarzu

Ścieżka: Terminarz > przycisk: Nowa rezerwacja/rejestracja

Kartoteka pacjentów > przycisk: Rezerwacje > Nowa rezerwacja/rejestracja

Utworzone w powyższy sposób rezerwacje/rejestracje będą się wyświetlać na liście pacjentów do opieki dziennej jako pozycje ze statusem odpowiednio “Planowana
do przyjęcia
” i “Do przyjęcia“.

2.3. Lista pacjentów do opieki dziennej

Ścieżka: Ewidencja > Gabinety > Opieka dzienna lub:

Wybór jednej z powyższych ścieżek otwiera formatkę Lista pacjentów do opieki dziennej. W górnej jej części wyświetlana jest lista pacjentów oczekujących na przyjęcie do opieki oraz tych, dla których opieka została już utworzona i jest obecnie na różnym etapie realizacji. W dolnej części formatki widoczne są podstawowe informacje dotyczące wskazanego na liście pacjenta.

W kolumnie “Status”, która znajduje się po lewej stronieprezentowane są statusy realizacji poszczególnych pozycji:

Domyślnie w oknie wyświetlane są pozycje ze statusami należącymi do grupy “Niezrealizowana”:

Za pomocą pól dostępnych w panelu nawigacji po lewej stronie istnieje możliwość filtrowania pozycji wg wybranych dat od – do, Oddział/komórka organizacyjna, Lekarz prowadzący, Statusu realizacji oraz Nazwisko/PESEL pacjenta.

Znaczenie przycisków dostępnych na górze formatki:

 • Nowa – tworzy nową opiekę.
 • Dane – otwiera okno danych zaznaczonej na liście opieki.
 • Rozlicz – otwiera formatkę rozliczeniową opieki.
 • Tryb zbiorczy – służy do ewidencji psychoterapii grupowej.

2.4. Nowa opieka

Aby rozpocząć nową opiekę dzienną, należy:

1. W przypadku wcześniejszego utworzenia dla pacjenta rezerwacji/rejestracji w oknie Lista pacjentów do opieki dziennej kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w pozycję powiązaną z tą rezerwacją/ rejestracją lub podświetlić taką pozycję i wybrać zamieszczony u góry okna przycisk Dane.

2. Jeżeli brak jest rezerwacji/rejestracji pacjenta, należy wskazać w panelu nawigacji komórkę organizacyjną, a następnie wybrać przycisk Nowa.

Wówczas wyświetli się okno z listą pacjentów, z którego należy wybrać odpowiednią pozycję.

Powyższe czynności umożliwią uruchomienie okna ewidencji danych opieki. Dostępne w nim formatki są domyślnie zablokowane do edycji. Aby móc rozpocząć ewidencję w danym oknie należy wybrać przycisk:

W trakcie trwania opieki podgląd dokumentów medycznych pacjenta dostępny jest po wyborze przycisku, znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu:

Przy każdorazowym otwarciu okna opieki system sprawdza obecność nowych dokumentów medycznych i jeżeli takie istnieją, wyświetlone zostaną w oknie powiadamiania, otwieranym automatycznie.

Po wyborze w oknie podglądu dokumentów medycznych przycisku Edytuj użytkownik ma możliwość dopisania wybranego dokumentu do opieki za pomocą zamieszczonego po prawej stronie przycisku .

W celu dodania do opieki nowego dokumentu medycznego, należy wybrać przycisk i wskazać odpowiedni rodzaj:

 • Badanie diagnostyczne.
 • Badanie laboratoryjne.
 • Konsultacja.

Wybór zamieszczonego na dole ekranu przycisku uruchamia okno Podstawowe dane opieki, zawierające informację o dacie rozpoczęcia opieki, lekarzu prowadzącym, rodzaju przyjęcia, oddziale/ komórce organizacyjnej, kodzie świadczenia (podpowiadany jest 8 – Cykl leczenia) oraz skierowaniu.

Edycja danych możliwa jest po wyborze przycisku Edytuj. Wprowadzone zmiany zatwierdza się przyciskiem Autoryzuj.

2.5. Przyjęcie pacjenta

Aby rozpocząć przyjęcie pacjenta należy rozpocząć od ewidencji zgód na leczenie dostępnej na etapie przyjęcia w panelu głównym okna opieki.

2.5.1. Zgoda na leczenie

W celu wprowadzenia zgody pacjenta należy wybrać zamieszczony po prawej stronie ekranu przycisk +, a następnie w górnej części formatki, w oknie Bieżąca zgoda wskazać jej datę oraz uzupełnić pozostałe pola, na końcu zatwierdzić dane przyciskiem .

Do wprowadzanej zgody użytkownik ma możliwość dodania załącznika sekcja Załącznik.

Po wprowadzeniu zgody na leczenie przechodzimy do zakładki Upoważnienia.

2.5.2. Upoważnienia

W dedykowanych polach można uzupełnić dane osoby bliskiej, którą należy powiadomić
w razie potrzeby. Po wyborze przycisku + wyświetli się okno umożliwiające wybór odpowiednich rodzajów upoważnień/ oświadczeń oraz uzupełnienie danych osoby upoważnionej lub/i przedstawiciela ustawowego.

Po wprowadzeniu danych, które są nam potrzebne możemy przejść do kolejnej zakładki Ocena i plan rehabilitacji.

2.5.3. Ocena i plan rehabilitacji

W oknie Ocena i plan rehabilitacji w dedykowanych polach istnieje możliwość wprowadzenia opisu badania oraz oceny i opisu rozwoju psychoruchowego.

Aby dodać pozycję oceny ICF lub planowanego zabiegu, należy w stosownej sekcji wybrać przycisk , a następnie w słowniku, który się wyświetli (“Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania ICF” lub “Zabiegi rehabilitacyjne – wielowybór”), wskazać odpowiednią pozycję. W wierszu utworzonym po dodaniu oceny ICF lub planowanego zabiegu należy w odpowiednich kolumnach uzupełnić pozostałe istotne dane.

2.5.4. Ocena i plan terapii

Po wyborze odpowiedniej ikony istnieje możliwość wprowadzenia:

 • oceny i planu terapii (neuro)psychologicznej,
 • oceny i planu terapii (neuro)logopedycznej,
 • oceny i planu terapii pedagogicznej/zaburzeń SI.

Po przejściu do dedykowanego okna i wybraniu przycisku Utwórz w polu “Data oceny” podpowie się data bieżąca, a w polu “Realizujący” – zalogowany personel. Istnieje możliwość zmiany tych danych. Poniżej znajdują się pola służące do wprowadzenia opisu oceny oraz planowanej terapii. Można również dodać Ocenę ICF.

2.5.5. Plan terapii zajęciowej

Na etapie przyjęcia dostępna jest możliwość ustalenia planu terapii zajęciowej

W polu “Data oceny” podpowie się data bieżąca, a w polu “Realizujący” – zalogowany personel. Użytkownik ma możliwość zmiany tych danych. W polu “Ocena” należy zamieścić stosowny opis. W sekcji Cel terapii po wyborze przycisku + uruchamiany jest słownik Cele terapii zajęciowej.

Należy wybrać z niego odpowiednią pozycję. Aby wskazać równocześnie kilka celów terapii, należy skorzystać z klawisza Ctrl i lewego przycisku myszy. Użytkownik, posiadający stosowne uprawnienia, ma możliwość dodawania do słownika brakujących pozycji oraz edycji istniejących.

2.5.6. Wywiad pielęgniarski i raport z wywiadu pielęgniarskiego

Przy przyjęciu pacjenta na oddział pielęgniarka przeprowadza z nim obszerny wywiad dotyczący jego przeszłości medycznej i ocenia funkcjonowanie poszczególnych układów. Okno Wywiad pielęgniarski został podzielony na dwie zakładki:

 • Wywiad pielęgniarski
 • Ocena układów

Na zakładce Wywiad pielęgniarski wprowadza się dane uzyskane z wywiadu przeprowadzonego z pacjentem i wyniki przeprowadzonego badania fizykalnego.

Zakładka Ocena układów służy do ustalenia stanu pacjenta, określenia sprawności funkcjonowania poszczególnych układów i narządów. Po wybraniu zakładki wyświetlanych jest kilkanaście sekcji (np. Skóra, Wzrok, Słuch), które są domyślnie zwinięte. W celu wprowadzenia danych, należy je rozwinąć klikając w przycisk

Po przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarskiego przechodzimy do raportu
z uzupełnionego wywiadu. Możemy w nim odczytać podstawowe dane pacjenta, badania fizykalne, wywiad oraz opiekuna pacjenta jeśli jest.

2.5.7. Porada lekarska diagnostyczna

W oknie porady lekarskiej diagnostycznej podpowiadane są: bieżąca data oraz zalogowany personel. Istnieje możliwość zmiany tych danych.

 1. Dane wprowadzane są na następujących zakładkach:
 • Wywiad / Badanie przedmiotowe
 • Rozpoznanie /Ocena ICF
 • Zgłaszane dolegliwości / Czynniki ryzyka / Uzasadnienie przyjęcia /Ocena stanu psychicznego
 1. Dla pacjenta poniżej 19 roku życia dostępne są dodatkowe zakładki:
 • Wywiad położniczy / dalszy rozwój
 • Obserwacje i badanie dziecka
 • Na zakładce Rozpoznanie / Ocena ICF w sekcji Ocena ICF podpowiada się ocena ICF uzupełniona w oknie Ocena i plan rehabilitacji.

W sekcji Rozpoznania lekarz wskazuje wstępne rozpoznanie główne oraz rozpoznania współistniejące. W przypadku opieki realizowanej na podstawie skierowania jako główne podpowiadane jest rozpoznanie ze skierowania (jeżeli zostało uzupełnione w jego danych). Również zostało udostępnione osobne pole służące do wprowadzenia opisu zaznaczonego na liście rozpoznania (pole “Opis rozpoznania (kod wskazanego rozpoznania”).

2.5.8. Skala Barthel

Skala Barthel to międzynarodowa skala stosowana w ocenie sprawności chorego i jego zapotrzebowania na opiekę.  Na skalę Barthela składa się dziesięć czynności dnia codziennego, takich jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. W skali Barthel można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały oceny:  uzyskanie punktów od 0 do 20 oznacza całkowitą niesamodzielność, od 20 do 80 pkt. oznacza, że chory w jakimś stopniu potrzebuje pomocy osoby z zewnątrz, natomiast ocena w granicy 80 do 100 pkt. oznacza,
że chory może funkcjonować samodzielnie przy niewielkiej pomocy opiekuna/pielęgniarki
z zewnątrz.

Na podstawie zaznaczonych odpowiedzi w sekcji Wynik oceny zostanie wyświetlona zsumowana liczba punktów.

2.5.9. Skala Glasgow

Skala Glasgow to skala pozwalająca określić poziom przytomności pacjenta, stosowana w medycynie, szczególnie w przypadku pacjentów po urazie głowy. Stosuje się ją zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do oceny zmian w poziomie świadomości pacjenta w trakcie leczenia.

Skala Glasgow może być również stosowana u dzieci od około 4. roku życia (właśnie wtedy większość z nich dobrze mówi). U młodszych stosuje się pediatryczną skalę Glasgow, w której oceniana jest odpowiedź wzrokowa, słowna i ruchowa.

Na podstawie zaznaczonych odpowiedzi w sekcji Wynik oceny zostanie wyświetlona zsumowana liczba punktów.

2.5.10. Skala Ves-13

Skala VES-13 służy do oceny stanu zdrowia osób starszych. Skala ta ma na celu identyfikowanie osób starszych zagrożonych nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub zgonem w przebiegu chorób zależnych od wieku.

Na podstawie zaznaczonych odpowiedzi w sekcji Wynik oceny zostanie wyświetlona zsumowana liczba punktów.

2.5.11. Skierowania

Na zakładce Skierowania istnieje możliwość wystawienia skierowań, wybieramy interesujące nas skierowanie, których rodzaje prezentuje poniższe zdjęcie:

2.5.12. Potwierdzenie przyjęcia

W celu potwierdzenia przyjęcia pacjenta na oddział należy wybrać zamieszczony w prawym dolnym rogu ekranu przycisk:

Po tej czynności, jeżeli zostały wprowadzone wszystkie wymagane dane, wyświetli się komunikat:

Po wyborze przycisku Tak zakończy się etap przyjęcia i nastąpi przejście do etapu opieki.

2.6. Opieka

Po przejściu całej ścieżki przyjęcia odblokuje nam się ikona Opieka.

2.6.1. Zlecenie zabiegów

W oknie zlecenia zabiegów podpowiadane są zabiegi dodane na etapie przyjęcia w oknie Ocena i plan rehabilitacji.

Istnieje możliwość wprowadzenia nowych pozycji, poprzez wybór przycisku i skorzystanie ze słownika zabiegów, który się wyświetli.

Aby edytować istniejącą pozycję, należy po jej zaznaczeniu nacisnąć . W otwartym oknie Zlecony zabieg użytkownik będzie mógł wprowadzić/zmienić dane dotyczące wykonania zabiegu.

2.6.2. Wykonanie zabiegów

Ewidencji wykonania zleconych zabiegów dokonuje się po wyborze ikony Wykonanie zabiegów.

Na formatce widoczna jest lista zabiegów, wprowadzonych w omówionym wcześniej oknie zlecenia zabiegów, na której można zaznaczyć wykonanie zabiegu poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w odpowiednie pole w kolumnie “Wyk.”- wówczas w kolumnie obok wyświetli się godzina wykonania (pole edycyjne). Użytkownik będzie miał także możliwość wprowadzenia uwag (kolumna “Uwagi”).

przycisk ten służy do zbiorczego oznaczenia wszystkich zabiegów jako wykonanych.

2.6.3. Przebieg leczenia

W celu wprowadzenia informacji dotyczącej przebiegu leczenia należy wybrać przycisk, zaznaczony na poniższym zdjęciu, a następnie uzupełnić odpowiednio dane w sekcji Bieżący wpis. W polu “Data” podpowiedzą się aktualna data oraz godzina, natomiast w polu “Realizujący” – zalogowany użytkownik. W razie konieczności można dokonać zmiany tych danych. Wymagane jest wprowadzenie opisu lub uzupełnienie sekcji Procedury. Przy ewidencji wykonanych procedur użytkownik korzysta ze słownika procedur ICD-9. Przykładowe zdjęcie poniżej:

2.6.4. Terapia zajęciowa

Na formatce Terapia zajęciowa możliwa jest ewidencja danych przeprowadzonej terapii zajęciowej.

U góry okna wyświetlany jest cel terapii, uzupełniony na etapie przyjęcia do opieki w planie terapii zajęciowej.

Aby wprowadzić sesję terapii, należy wybrać przycisk + a następnie uzupełnić jej dane w sekcji Bieżąca sesja.

Przy wprowadzaniu wykonanych procedur (tabela Procedury) użytkownik korzysta ze słownika procedur ICD-9. Pole opisowe “Wywiad/uwagi” służy do zamieszczenia dodatkowych informacji.

Istnieje możliwość utworzenia pozycji sesji terapii na podstawie danych innej pozycji. Do tego celu w sekcji Wszystkie sesje został udostępniony przycisk . Powoduje on skopiowanie danych podświetlonego na liście rekordu do pól w sekcji Bieżąca sesja. Kopiowane są dane takie jak: forma terapii, procedury, wywiad/uwagi. Podpowiedziane dane można zmodyfikować.

2.6.5. Plan opieki pielęgniarskiej

Wprowadzenia planu opieki pielęgniarskiej dokonuje się po wyborze ikony Plan opieki.

Na formatce możliwa jest ewidencja diagnoz, interwencji oraz środków przy wykorzystaniu słownika Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. W przypadku braku pozycji w słowniku należy je w nim dodać. W dedykowanych kolumnach istnieje możliwość uzupełnienia istotnych danych dotyczących wprowadzonych elementów planu. Dla poszczególnych interwencji możliwe jest wskazanie procedury ICD-9 oraz zaplanowanie godzin lub liczby wykonań.

W celu określenia godzin należy na liście rozwijalnej, dostępnej w kolumnie “Godziny”, zaznaczyć odpowiednie pozycje. Z kolei liczbę wykonań określa się, wybierając odpowiednią pozycję z listy w kolumnie “Liczba wykonań”.

2.6.6. Wykonanie planu opieki

W oknie wykonania planu opieki prowadzona jest ewidencja wykonania interwencji zdefiniowanych w planie opieki pielęgniarskiej.

W górnej części formatki wyświetlane są pozycje interwencji z ich planowymi godzinami wykonania lub kolejnymi numerami, w przypadku wcześniejszego zaplanowania ich ilości.

Przed wyborem przycisku Edytuj, dostępnego na dole ekranu, użytkownik ma możliwość wyboru w polu “Data” dnia, którego ewidencja ma dotyczyć. Domyślnie wyświetlana jest data bieżąca. Wykonaną interwencję należy oznaczyć poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w odpowiednie pole w kolumnie “Wyk.”. Po tej czynności w kolumnie “Godzina wyk.” podpowie się aktualna godzina, którą użytkownik będzie mógł w razie potrzeby zmienić. Dodatkowo możliwe będzie wprowadzenie w odpowiednich kolumnach procedury oraz obserwacji. Procedura ICD-9 podpowie się z planu opieki, jeżeli została tam dla interwencji wskazana. Do zbiorczego oznaczenia wszystkich interwencji na liście jako wykonanych służy przycisk

2.6.7. Przegląd wykonania planu opieki

Na formatce wyświetlane są interwencje, które zostały oznaczone jako wykonane, z podaniem szczegółowych informacji o dacie i godzinie wykonania interwencji, wprowadzonych obserwacjach i użytkowniku wykonującym plan opieki.

2.6.8. Oceny kontrolne terapii

W zależności od wybranej ikony wyświetlona zostanie formatka służąca do wprowadzania:

 • ocen kontrolnych terapii (neuro)psychologicznej,
 • ocen kontrolnych terapii (neuro)logopedycznej,
 • ocen kontrolnych terapii pedagogicznej/zaburzeń SI.

Dostępne pola opisowe służą do zamieszczenia treści oceny postępów, osiągnięć, a także zaleceń do kontynuacji/dalszego postępowania. W celu wprowadzenia wykonanych procedur (tabela Procedury) użytkownik korzysta ze słownika procedur ICD-9.

2.6.9. Porady lekarskie terapeutyczne/kontrolne

Po wyborze dedykowanej ikony istnieje możliwość ewidencji porad lekarskich terapeutycznych/kontrolnych.

Istnieje możliwość wprowadzenia godziny zakończenia porady (pole “Godz. do”). Jako rodzaj porady w polu “Rodzaj” ustawi się domyślnie wartość “Kontrolna”. Po rozwinięciu dostępnej listy możliwy będzie wybór drugiego rodzaju – “Terapeutyczna”. Dostępne pola opisowe służą do zamieszczenia treści oceny, wywiadu, obserwacji, a także zaleceń. Przy wprowadzaniu wykonanych procedur (tabela Procedury) użytkownik korzysta ze słownika procedur ICD-9.

2.6.10. Zlecenie leków

Po wyborze ikony Zlecenie leków dokonuje się zlecenia leków do podania pacjentowi. Przykładowe zdjęcie poniżej:

W górnej części okna na zakładce Zlecenie znajdują się pola umożliwiające zamieszczenie informacji dotyczących diety oraz uczuleń pacjenta, natomiast w dolnej jego części prezentowana jest lista zleconych leków. W panelu górnym dostępne są także zakładki ze słownikami leków, z których lekarz może wybierać leki do zlecenia. W przypadku braku leków w słowniku zewnętrznym, lekarz może skorzystać ze słownika leków własnych, który tworzy samodzielnie na zakładce Leki preferowane.

Aby dodać lek na zlecenie, należy wybrać jedną z zakładek, np. Baza leków Pharmindex, następnie dwuklikiem wybrać odpowiedni lek z listy. Otwarte zostanie okno Lek na zleceniu, gdzie dodatkowo można wprowadzić ilość leku, jaka ma zostać podana, a także wpisać uwagi/zalecenia.

Po zatwierdzeniu danych wybrany lek zostanie wyświetlony po prawej stronie ekranu, gdzie za pomocą dostępnych przycisków można dokonać jego edycji lub usunięcia. Po wybraniu wszystkich leków, zmiany należy zapisać przyciskiem Autoryzuj, który znajduje się z prawej strony na dole. Po ponownym przejściu do zakładki Zlecenie w dolnej części okna wyświetlane będą zlecone leki.

Przegląd historii zleconych leków dostępny jest na zakładce Historia leków.

Do wydruku zlecenia leków służy przycisk Drukuj zlecenie, zamieszczony na dole ekranu.

2.6.11. Podanie leków

W oknie Podanie leków wprowadzana jest informacja na temat podania leków zleconych
w oknie Zlecenie leków.

Informację o podaniu leków wprowadza się dla dnia wyświetlonego w polu “Data” (domyślnie wyświetla się data bieżąca). Pole to jest aktywne do edycji przed wyborem zamieszczonego na dole ekranu przycisku Edytuj.

W celu wprowadzenia informacji o podaniu leków dla daty wcześniejszej należy wskazać
tę datę, a dopiero później wybrać przycisk Edytuj.

W górnej części formatki prezentowane są pozycje leków do podania w danym dniu. Dla każdej z nich można wprowadzić informację o podaniu, niepodaniu czy też wydaniu leku. W tym celu należy wprowadzić zaznaczenie w odpowiedniej kolumnie. W przypadku niepodania leku należy określić jego przyczynę. W kolumnach “Data” podpowiadane są data i godzina bieżąca, dane te można zmodyfikować.

W dolnej części formatki prezentowana jest historia podań leków.

2.6.12. Recepty / skierowania / zwolnienia

Podczas opieki nad pacjentem istnieje możliwość wystawienia recepty, skierowania oraz zwolnienia lekarskiego (ikony w dolnej części panelu głównego). Po kliknięciu ikonki Utwórz, która znajduje się po prawej stronie na dole odblokuje nam się możliwość wprowadzenia zmian. Następnie uzupełniamy wszystkie interesujące nas dane i klikamy ikonę Autoryzuj.

2.6.13. Dane medyczne

Z tego poziomu użytkownik ma możliwość edycji danych na zakładkach zaznaczonych na poniższym zdjęciu, dane pozostałych zakładek są tylko do podglądu.

2.6.14. Historia pobytu

W tej sekcji prezentowane jest okno historii pobytu pacjenta w opiece dziennej, zawierające dane zaewidencjonowane w trakcie opieki.

2.7. Wypis

W oknie wypisu należy uzupełnić datę wypisu – “Data wypisu”. W polu “Wypisujący” wyświetla się zalogowany personel, istnieje możliwość jego zmiany. Wymagane jest również wskazanie stanu pacjenta oraz miejsca wypisu. Dane te uzupełnia się, wybierając odpowiednie wartości z list rozwijalnych w polach “Wypisany jako” oraz “Miejsce wypisu”.

2.7.1. Recepty, skierowania, zwolnienia wystawiane przy wypisie

Na etapie wypisu istnieje możliwość wystawienia pacjentowi recepty, skierowania,
a także zwolnienia lekarskiego.

2.7.2. Podsumowanie

W oknie Podsumowanie wyświetla się “Karta informacyjna z pobytu w opiece dziennej”, zawierająca opis choroby i przebieg leczenia pacjenta. W celu jej wydrukowania należy wybrać przycisk Drukuj kartę informacyjną, znajdujący się w dolnym panelu okna.

W celu zakończenia realizacji opieki dziennej nad pacjentem należy wybrać przycisk, dostępny w prawym dolnym rogu ekranu:

KATEGORIE WPISÓW