Program dotyczy wdrożenia e-usług i ich integracji z systemem e-zdrowia w celu poprawienia stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ. Początkowo nabór do programu trwał do 31 stycznia 2023 roku. Obecnie nabór został wydłużony i trwa do dnia 30 czerwca 2023 roku. Należy pamiętać, że nabór zostanie zamknięty po wykorzystaniu dostępnej alokacji środków i może to nastąpić przed dniem 30 czerwca 2023 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy do składania wniosków.

Cele do osiągnięcia w programie to:

 • integracja z systemem e-zdrowia,
 • komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.
Wnioskodawcą w programie może być podmiot leczniczy, który:
 • na dzień składania wniosku udziela w każdej wskazanej we wniosku placówce POZ świadczeń gwarantowanych w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ” na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a NFZ;
 • na dzień składania wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1;
 • wskaże we wniosku placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru na świadczenia w rodzaju POZ w zakresie lekarza POZ;
 • wskaże we wniosku placówki POZ, które nie raportują do systemu e-zdrowia zdarzeń medycznych lub nie przekazują indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) do systemu e-zdrowia.

W celu wyjaśnienia informujemy, że wystawianie e-recepty i e-skierowania nie stanowi indeksowania EDM. Jako EDM należy traktować EDM wytworzoną w placówce POZ i przechowywaną w repozytorium tej placówki.

Wyłonione w ramach programu podmioty otrzymają grant pieniężny w maksymalnie 159 tysięcy złotych. Grant można przeznaczyć na:

 • zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego placówki POZ (np. moduły systemu gabinetowego),
 • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej (np. sprzęt komputerowy, sprzęt serwerowy).

Wnioski składa się na Platformie Obsługi Programów Inwestycyjnych (POPI).

Aby skorzystać z programu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Ważne terminy:
 • nabór – do 31.01.2023 r.
 • zakończenie realizacji umów – do 31.08.2023 r.
 • zakończenie zadań projektowych – do 31.12.2023 r.

Realizacja projektu ma przynieść korzyści zarówno placówkom POZ oraz pacjentom. Spodziewane korzyści dla placówek POZ i ich personelu to:

 • usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
 • szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.
Korzyści dla pacjentów:
 • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
 • zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
 • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
 • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

mMedica, jako system gabinetowy, spełnia warunki programu teleinformatycznego dla placówek POZ. Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu: bok@ea24.pl, tel. (68) 422 70 52.

KATEGORIE WPISÓW