Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej i EDM Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Stopień informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 2022r.

Cel badania

W 2022 roku Centrum e-Zdrowia przeprowadziło VI edycję badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Głównym celem badania było pozyskanie informacji na temat stopnia informatyzacji tych podmiotów i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). W badaniu zebrano także dane dotyczące wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności przez podmioty lecznicze rozwiązań z obszaru nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji czy telemedycyny.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25 maja – 24 czerwca 2022 roku. Do podmiotów wskazanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) rozesłano ankietę składającą się z 44 pytań. Łącznie w ramach VI edycji badania wpłynęło 11 580 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych.

Badanie zostało przeprowadzone wśród następujących rodzajów podmiotów:

 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitale.
 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitale.
 3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne AŚZ, obejmujące:
 • Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • Świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS),
 • Inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.
Charakterystyka podmiotów

W placówkach, które wzięły udział w badaniu zawód medyczny wykonuje najczęściej do 9 osób – tak odpowiadało 56,2% ankietowanych, najczęściej w AŚZ (63%). W przypadku szpitali liczba osób wykonujących zawód medyczny wynosi najczęściej 251 i więcej (46,8%). Respondenci ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne najczęściej wskazywali, że jest to od 10 do 49 osób (63,1%).

Z badania wynika, że ponad połowa placówek nie posiada wewnętrznego zespołu do obsługi informatycznej. Co czwarta placówka zadanie to powierzyła do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, a w prawie jednym na trzy podmioty obsługa IT realizowana jest przez kadrę medyczną.

Gotowość na EDM

Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że posiada w podmiocie wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych (84%) umożliwiających wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i są one połączone do sieci (85%). Najwyższy ich odsetek zanotowano wśród ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a najniższy wśród szpitali.

Jednocześnie, aż 89% podmiotów posiada rozwiązania IT umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz elektroniczne przetwarzanie danych medycznych istotnych z punktu widzenia procesu leczenia, przy czym aż 34,2% podmiotów przyznało, że tylko częściowo.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o ponad 20 punktów procentowych.

W jednym z pytań należało wskazać rodzaje EDM, które są prowadzone w podmiocie. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • prowadzenie EDM w zakresie informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych deklaruje 45,7 % podmiotów.
 • EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem prowadzi 28,4% badanych placówek.
 • EDM w zakresie opisu badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne prowadzi 33,2% podmiotów.

Ponad połowa ankietowanych podmiotów wdrożyła indeksowanie EDM w systemie P1 oraz raportowanie zdarzeń medycznych. 30,5% podmiotów wdrożyło wymianę EDM z innymi podmiotami z uwzględnieniem systemu P1.

Najczęstszą formą udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej innym podmiotom jest wydruk (75%). 11,5 % podmiotów udostępnia dokumentację poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu teleinformatycznego. Natomiast 5,3% placówek eksportuje dokumentację na nośnik danych, np. płytę, pendrive.

Repozytorium EDM

Repozytorium EDM posiada 61,9% podmiotów biorących udział w badaniu. 41,5 % z nich deklaruje, że repozytorium znajduje się w podmiocie. Kolejne 17% podmiotów korzysta z usług w ramach innego rodzaju umowy powierzenia, np. chmura. W porównaniu do roku ubiegłego odsetek podmiotów posiadających repozytorium EDM wzrósł o blisko 18 punktów procentowych.

Ze względu na rodzaj wykonywanej działalności najczęściej repozytoria posiadają szpitale (85,3%), następnie stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale (71,3%). Natomiast najrzadziej z repozytoriów korzystają placówki AŚZ (59,5%).

Dostępność e-usług w podmiocie

Niewiele placówek zapewnia pacjentom dostęp do e-usług poprzez stronę internetową (16,8%). Około 60% placówek nie umożliwia pacjentom dostępu do e-usług poprzez stronę internetową i nie zamierza tego wdrażać. Co czwarty PWDL nie zapewnia dostępu do e-usług, ale planuje ich wdrożenie w perspektywie kolejnych 6 miesięcy.

Najczęściej udostępnianą pacjentom e-usługą jest możliwość sprawdzenia wyników badań on-line, konsultacje medyczne oraz rejestracja on-line.

Telemedycyna, mZdrowie i sztuczna inteligencja

Rozwiązania z zakresu telemedycyny stosuje co czwarty badany podmiot (25,5%). Najczęściej stosowanym rozwiązaniem z zakresu telemedycyny są telekonsultacje i teleporady. Natomiast telemonitoring / teleopiekę stosują nieliczne podmioty.

Z rozwiązań w zakresie mZdrowia korzysta 4,5% podmiotów. W tej grupie rozwiązań najczęściej stosowne są:

 • zdalne konsultacje z lekarzem specjalistą,
 • zdalna przychodnia, tj. system opieki oparty o świadczenia telemedyczne i elektroniczną dokumentację medyczną,
 • zdalna opieka kardiologiczna (monitorowanie oraz analiza danych kardiologicznych),
 • zdalna opieka medyczna (stały monitoring stanu zdrowia i nowoczesna diagnostyka).

Rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję wykorzystywane są w 2,5 % podmiotów. Poniżej przedstawiamy jakie narzędzia wspierane przez sztuczna inteligencję wykorzystywane są w placówkach najczęściej:

 • rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce obrazowej typu CT (tomografia komputerowa),
 • w procesie wyszukiwania, gromadzenia przechowywania i standaryzacji danych medycznych,
 • w procesie podejmowania decyzji klinicznych,
 • w diagnostyce obrazowej typu MRI (rezonans),
 • w zakresie obsługi pacjentów (wirtualny asystent na infolinii/chat bot na stronie www),
 • w ramach systemu wczesnego zapobiegania,
 • w procesie predykcji wystąpienia możliwych zdarzeń medycznych,
 • w procesie opracowywania leków.

W najbliższym roku 5,4% placówek ma zamiar zacząć wykorzystywać w swojej działalności narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję.

Inwestycje w obszarze IT

Co trzecia placówka posiada lub ma zaplanowany budżet na utrzymanie i rozwój systemu gabinetowego/szpitalnego pozwalającego na wypełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem, wymianą EDM i raportowaniem zdarzeń medycznych. Najczęściej środki na rozwój wyżej wymienionych systemów pochodzić będą ze środków własnych placówki. Do przychodów tych zaliczamy także przychody z umowy o udzielanie świadczeń zawartej z NFZ.

Ponad połowa podmiotów zgłasza potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najczęściej wymieniane potrzeby w tej dziedzinie to:

 • odporność na cyberataki,
 • zwiększenie ochrony danych osobowych,
 • poprawa stanu wiedzy o zagrożeniach informatycznych wśród pracowników i kierownictwa placówki,
 • poprawa ciągłości działania systemów informatycznych oraz
 • uświadomienie ryzyka związanego ze stosowaniem systemów informatycznych.

Ponad połowa ankietowanych (53,2%) przyznała, że w ich placówkach były już podejmowane działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Finansowane one były w głównej mierze ze środków własnych.

Priorytetowymi obszarami działań badanych podmiotów w zakresie cyberbezpieczeństwa są:

 • monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu,
 • oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa informacji,
 • szkolenia lub działania uświadamiające pracowników dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
Dojrzałość cyfrowa

Ponad połowa badanych podmiotów (53,4%) ocenia swoją dojrzałość cyfrową na poziomie średnim, a ponad 60% podmiotów napotyka bariery utrudniające cyfryzację. Do najczęściej wymienianych barier utrudniających cyfryzację należą: brak wystarczających środków finansowych na inwestycje w zakresie IT, niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników, opór ze strony personelu medycznego oraz brak wystarczającej wiedzy na temat e-usług wymaganych/możliwych do wdrożenia w PWDL.

Co trzeci ankietowany uważa, że postępująca cyfryzacja wpłynie pozytywnie na efektywność systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie 23,6% badanych podmiotów stwierdza, że cyfryzacja wpłynie pozytywnie na relację lekarz-pacjent.

Ankietowani uważają, że udostępniane e-usługi w obszarze ochrony zdrowia wpłynie na pracę personelu medycznego poprzez:

 • zwiększenie satysfakcji z pracy po stronie personelu medycznego (61,5%),
 • zmniejszenie obciążenia pracą personelu medycznego (38,6%).

Blisko połowa przedstawicieli badanych placówek zadeklarowała, że pracownicy podmiotu wymagają szkolenia w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Podsumowanie

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost podmiotów, które posiadają infrastrukturę IT do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz posiadających repozytoria EDM. Ponad połowa podmiotów deklaruje indeksowanie EDM i raportowanie zdarzeń medycznych.

Pamiętajmy jednak, że aby w pełni korzystać z zalet jakie daje sektorowi ochrony zdrowia postępująca informatyzacja, potrzebne jest pełne zaangażowanie wszystkich podmiotów udzielających świadczeń medycznych. Wyzwania jakim trzeba stawić czoła to: koszty zastosowania nowych technologii, dostęp do danych medycznych (muszą one być pełne i dobre jakościowo) czy zaangażowanie personelu medycznego.

Przypominamy, że aplikacja mMedica spełnia wymagania w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jakie na PWDL nakłada ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Większość operacji związanych z komunikacją z Platformą P1 w aplikacji mMedica wykonywana jest w sposób automatyczny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony personelu medycznego.

Przypominamy także, że do 31 stycznia 2023r. trwa nabór w programie „e-usługi POZ”. W ramach programu można uzyskać grant pieniężny na zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego lub zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Program e-usługi POZ.

Jeśli nie dostosowali Państwo jeszcze swoich podmiotów do wymagań ustawowych lub rozważacie skorzystanie z usługi chmurowej zapraszamy do kontaktu: bok@ea24.pl, tel. (68) 422 70 52.

Po więcej informacji na temat wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych odsyłamy do naszej BAZY WIEDZY.

KATEGORIE WPISÓW