Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmieniają się zasady wystawiania i realizacji recept. Przypomnijmy, ze większość zapisów ustawy zacznie obowiązywać 1 listopada 2023 roku. Jednak niektóre przepisy obowiązują już od września.

Recepta roczna na nowych zasadach

Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pomysłu likwidacji recepty rocznej. Lekarz może nadal przepisać lek pacjentowi na 365 dni. Jenak zmieniły się zasady realizacji tej recepty.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres.

W konsekwencji od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania. Dotyczy to zarówno recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września 2023 r., przy czym nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowo czy częściami.

Czyli pacjent może wykupić jednorazowo lek na maksymalnie 120 dni. Zasady te dotyczą także recept wystawiony przed 21 września 2023 roku. Oznacza to, że pacjent może wykupić lek na 30 dni, kolejno na następne 60 dni i na 30 dni. Jednak łącznie suma dni ,na które otrzyma lek nie może przekroczyć 120 dni.

Ponadto od 1 listopada 2023 roku, zacznie obowiązywać zasada, że:

  • należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120- dniowy okres terapii,
  • kolejną ilość leku, niezbędną do następnego 120-dniowego okresu kuracji, która pozostała na recepcie rocznej, pacjent będzie mógł otrzymać dopiero po upływie ¾ okresu, na który dotychczas zrealizował receptę, czyli po 90 dniach.

Dotyczy to recept, których realizację rozpoczęto przed 1 listopada 2023 roku oraz których realizacja nastąpi po tej dacie.

Adnotacja „nie zamieniać” na recepcie


Adnotacja „nie zamieniać” (NZ) nadal może być umieszczana na recepcie. Jednak od 1 listopada 2023 roku zapis NZ nie będzie już miał charakteru zastrzeżenia. Tym samym nie będzie bezwzględnie wiążący dla osoby realizującej receptę. Będzie odtąd jedynie wskazówką dla tej osoby.

Dopisek NZ można umieścić na recepcie pod warunkiem:

  • uzasadnionych wskazań medycznych lub
  • występujących przy zastosowaniu tego produktu leczniczego udokumentowanych działań niepożądanych.

Ponadto wprowadzono wymóg szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej pacjenta, dlaczego na recepcie jest dopisek „nie zamieniać”.

Wydanie innego produktu leczniczego niż przepisany, będzie możliwe na żądanie lub za zgodą pacjenta, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej albo substancji czynnych, zawartych w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej albo substancji czynnych zawartych w przepisanym na recepcie produkcie leczniczym, a produkty te posiadają również te same wskazania i tę samą drogę podania.

W przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zamiana będzie możliwa w przypadku produktu mającego ten sam albo zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania.

Natomiast wyrób medyczny będzie można zamienić na inny, gdy jego zamiennik będzie miał takie samo zastosowanie i właściwości.

Recepty Rpw

Recepty o kategorii Rpw to recepty wystawiane na leki zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające. Zgodnie z nowelizacją ustawy refundacyjnej od 1 listopada 2023 roku na te leki będzie można wystawiać tylko recepty elektroniczne (e-recepty). Dotyczy to także leków, które nie mają kategorii dostępności Rpw, ale zawierają substancje psychotropowe lub środki odurzające należące do grupy II-N, III-P lub IV-P. Szczegóły zostaną przedstawione w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia.

Wyliczenie ilości produktu leczniczego do wydania pacjentowi

Od 1 marca 2024 r. system informatyczny P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – ma automatycznie wyliczać ilość produktów leczniczych przysługujących pacjentowi w przypadku realizacji recept rocznych.

KATEGORIE WPISÓW