Aktualności Baza wiedzy Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

Zmiany warunków realizacji umów w zakresie programów profilaktycznych – jest zarządzenie Prezesa NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające warunki realizacji umów o świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów profilaktycznych. Nowe zasady obejmują zniesienie limitów finansowych i wprowadzenie kar umownych za nieuprawnione wystawianie recept.

Przede wszystkim nowe przepisy znoszą limit finansowy dla umów na realizację programu badań prenatalnych. Ponadto zarządzenie wprowadza kary umowne za nieuprawnione wystawianie recept na środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Profilaktyczne programy zdrowotne rozliczane zgodnie z rzeczywistą wartością wykonanych świadczeń

7 czerwca 2024 r. na stronie NFZ opublikowano zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zgodnie z treścią zarządzenia, rozliczenie następuje zgodnie z rzeczywistą wartością wykonanych świadczeń w przypadku realizacji świadczeń w zakresach:

  • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny,
  • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki,
  • program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,
  • program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki,
  • program badań przesiewowych raka jelita grubego,
  • program badań prenatalnych.

Kary umowne za nieuprawnione wystawianie recept

Na podstawie nowych przepisów Narodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w przypadku wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, osobom nieuprawnionym lub przez osobę nieuprawnioną, lub w przypadkach nieuzasadnionych. Wysokość kary stanowi równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Terminy

Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Jednak przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 5 czerwca 2024 r.

KATEGORIE WPISÓW