Baza wiedzy Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej i EDM Edukacja i wsparcie

Podsumowanie zmian w dokumentacji medycznej oraz EDM wprowadzonych w 2021 r.

Dokumentację medyczną można zdefiniować jako zbiór danych tworzonych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Dokumentacja medyczna jest sporządzana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentację medyczną tworzą także wszelkie oświadczenia pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta oraz informacje odnotowane na podstawie udostępnionej jednostce przez pacjenta dokumentacji medycznej o istotnym charakterze dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.

Dokumentacja medyczna e postaci elektronicznej oraz EDM

Od 1.01.2021 r. powstał obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W efekcie każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać umowę z dostawcą systemu/aplikacji umożliwiającej wytwarzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zapisywanej na odpowiednim informatycznym nośniku danych.

Zgodnie z ustawą, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

 • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości;
 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • datę sporządzenia.

Elektroniczną Dokumentację Medyczną stanowią natomiast:

 • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach;
 • informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego;
 • opisy badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne (od 25 kwietnia 2020r.);
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem (od 25 kwietnia 2021r.).

Co zawiera Elektroniczna Dokumentacja Medyczna przestawia poniższy diagram:

Tymczasem dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli:

 • przepis rozporządzenia tak stanowi (karta przebiegu ciąży, książeczka zdrowia dziecka),
 • warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Chodzi tu o trwały brak rozwiązań informatycznych – np. niemożność załączenia do dokumentacji wyniku badania z uwagi na jego specyficzną formę utrwalenia, ale też czasowy brak warunków – na przykład z powodu awarii systemu czy sprzętu.

Co ważniejsze dokument prowadzony w jednej z postaci, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich.

Różnice pomiędzy powyższymi formami określa poniższa tabela:

WyszczególnienieDokumentacja medyczna w postaci elektronicznejElektroniczna Dokumentacja Medyczna
Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Data obowiązywania1.01.2021 r.1. Postać elektroniczna określonych zakresów DM – 1.01.2019 r.
2. Zlecenia na wyroby medyczne – 01.01.2020 r.
3. E-recepta – 8.01.2020 r.
4. Karta szczepień – 27.12.2020 r.
5. E-skierowanie – 8.01.2021 r.
6. Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem – 25.04.2021 r.
7. Wymiana określonych zakresów DM – 1.07.2021 r.
8. Zdarzenia medyczne – 1.07.2021 r.
Co zawiera?Jest to cała dokumentacja medyczna, która nie jest dokumentacją papierową i nie stanowi EDM.Jest to zdefiniowany katalog dokumentów wytworzonych w postaci elektronicznej i opatrzonych odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego wymienionym w ustawie.
Rodzaj podpisuKwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie informatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Dokumentacja medyczna wewnętrzna – możliwy podpis przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.
Sposób udostępniania danychFormaty i standardy określone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia albo zgodne ze standardami HL7 (dla wymiany informacji) oraz DICOM (dla obrazowania medycznego).System Informacji Medycznej, Internetowe Konto Pacjenta i ich powiązanie.

e-skierowania

Jak wynika z powyższej tabeli pierwszą zmianą w 2021 roku było wprowadzenie e-skierowań. E-skierowania należą również do centralnego systemu informatycznego działającego w ramach P1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej określa szczegółowy zakres skierowań, do którego należą:

 1. skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia;
 2. skierowania na badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe);
 3. skierowania na badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych;
 4. skierowania na leczenie szpitalne w ramach środków publicznych.

Pacjent otrzymuje SMS z 4-cyfrowym kodem, e-mail z załączoną w pdf informacją o wystawionym dokumencie albo wydruk informacyjny. Ponadto wydruk taki nie wymaga podpisu ani pieczątki. Natomiast funkcjonalności SMS oraz e-mail dostępne są dla osób posiadających IKP – Internetowe Konto Pacjenta.

Po 8 stycznia 2021 r. może wystawić skierowanie w wersji papierowej w sytuacjach:

 • braku dostępu do Internetu (awaria, brak zasięgu);
 • braku dostępu do systemu gabinetowego;
 • braku dostępu do Systemu e-zdrowie (P1);
 • podczas wizyty domowej, gdy nie ma możliwości technicznych do wystawienia e-skierowania
 • wystawiania skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości;
 • wystawiania skierowania przez lekarza, pielęgniarkę lub położną z innego państwa członkowskiego UE.

Od 25.04.2021 r. w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej konieczne jest prowadzenie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Istotne zmiany weszły w życie dnia 01.07.2021 r. Pierwszą z nich jest wymiana określonych zakresów dokumentacji medycznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) daje dostęp do kompleksowej historii leczenia pacjenta. Oprócz informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach i zrealizowanych wizytach lekarskich, lekarz będzie miał również, za zgodą pacjenta, dostęp online do wszystkich zdarzeń medycznych. Każdy kontakt pacjenta z systemem ochrony zdrowia będzie odnotowany w systemie e-zdrowie (P1) niezależnie od tego, czy było to świadczenie refundowane przez NFZ, czy zlecone prywatnie. Dlatego dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej pacjent na IKP będzie miał dostęp w każdym miejscu i czasie do kompletnej historii leczenia. Nie musi się już obawiać, że dokumenty się zagubią czy zniszczą. Dodatkowo za zgodą pacjenta lekarz będzie mógł otrzymać dostęp do dokumentów wytworzonych w innej placówce medycznej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat wymiany EDM opracowany przez Centrum e-zdrowie i Ministerstwo Zdrowia:

Aby powyższa wymiana mogła być zrealizowana trzeba pamiętać, że lista dokumentów zależy od trybu dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, zgody pacjenta oraz polityk dostępowych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto, aby podmiot odpytywany o dokumentację medyczną, mógł ją udostępnić dokumenty muszą być zaindeksowane w trybie online. EDM przechowywana jest w repozytorium podmiotu leczniczego. Natomiast do systemu e-zdrowie (P1), w ramach danych zdarzenia medycznego, przekazywane są jedynie indeksy EDM. Indeks ma za zadanie informować o istnieniu EDM i jego lokalizacji w repozytorium. Cała dokumentacja będzie nadal przechowywana w ramach oprogramowań/aplikacji używanych w danej placówce medycznej. Dlatego tak istotne jest posiadanie systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, który będzie spełniał najwyższe standardy ochrony informacji i będzie zgodny z wymogami ustawowymi.

Drugą istotną zmianą obowiązującą od 01.07.2021 r. jest raportowanie zdarzeń medycznych. Zdarzenia medyczne przetwarzane w systemie informacji medycznej to świadczenie zdrowotne, czyli działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 11 ust. 4 dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji obejmują:

 1. dane usługodawcy (każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą niezależnie od tego, czy posiada umowę z płatnikiem publicznym, czy też świadczy wyłącznie usługi komercyjne, czy podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne);
 2. dane usługobiorcy (osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia zdrowotnego);
 3. dane identyfikujące świadczenie zdrowotne;
 4. dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 5. dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego;
 6. dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
 7. inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Do systemu P1 powinny być raportowane wszystkie zdarzenia medyczne czyli np. pobyt w szpitalu, leczenie jednego dnia, porada, wizyta, badanie. Dane dotyczące zdarzenia medycznego należy przekazywać do systemu P1 niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od jego zakończenia (np. wizyta ambulatoryjna) lub 2 dni od jego rozpoczęcia (np. pobyt w szpitalu). Obowiązek ten nałożono na usługodawców, którymi są świadczeniodawcy, tj.:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą;
 • osoby fizyczne, które uzyskały uprawnienia i udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
 • podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz
 • podmioty udzielające opieki farmaceutycznej, a także apteki.

Wszystkie wymienione zmiany są wynikiem postępującej informatyzacji w systemie ochrony zdrowia. Należy sukcesywnie przygotowywać się do wprowadzenia tych zmian, ponieważ z biegiem czasu możemy spodziewać się kolejnych.

Opracowanie własne na podstawie:
 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Materiałów własnych oraz publikacji i stron rządowych.

KATEGORIE WPISÓW