Baza wiedzy Edukacja i wsparcie System mMedica instrukcje i porady Zdarzenia medyczne

Raportowanie zdarzeń medycznych w mMedica – INSTRUKCJA

Podstawa prawna raportowania zdarzeń medycznych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, na podstawie art. 11 ust 4a ustawy o
Systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie podmioty realizujące świadczenia medyczne, bez względu na sposób finansowania świadczeń, są zobowiązane do raportowania zdarzeń medycznych do P1.

Jak utworzyć zdarzenie medyczne w mMedica?

W programie mMedica każde wykonane, zaewidencjonowane w dokumentacji medycznej i autoryzowane świadczenie medyczne związane z wizytą lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną lub inną, a także hospitalizacją dowolnego typu skutkuje utworzeniem rekordu w rejestrze zdarzeń medycznych, dostępnym w ścieżce: Rozliczenia -> Rejestr zdarzeń medycznych.

Jak raportować zdarzenia medyczne w mMedica?

Należy pamiętać, że do poprawnego raportowania zdarzeń niezbędne jest posiadanie modułu EDM, wraz z ważnymi certyfikatami P1.

Zdarzenia medyczne są wysyłane automatycznie, pod warunkiem, że dane uzupełnione podczas wizyty są poprawne oraz poprawnie została autoryzowana wizyta, hospitalizacji 1-go dnia (podpisanie wypisu) lub przyjęcia na hospitalizację inną niż 1-go dnia. W przypadku hospitalizacji innych niż 1-go dnia, poza przyjęciem na hospitalizację zdarzenia medyczne są raportowane po uzupełnieniu danych Przepustki, Zgłoszenia zakażenia, Protokołu pielęgniarki operacyjnej (Operacja i Reoperacja), Terapii, Wypisu, Procedury, Rozpoznania.

Błędy w wysyłce zdarzeń medycznych

Jeśli podczas autoryzacji program wykryje błąd, pojawi się następujący komunikat:

Wówczas należy wrócić do głównego okna mMedica i przejść ścieżką: rozliczenia -> rejestr zdarzeń medycznych.

Należy odnaleźć dane zdarzenie i wysłać je ponownie:

W przypadku błędu, program wyświetli dokładny komunikat, które dane są niezgodne i są do poprawy. Jeśli dokonamy korekty, musimy wysłać zdarzenie ponownie.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zdarzenie medyczne powinno zostać wysyłane do P1 do 2 dni od momentu jego utworzenia.

Status zdarzenia medycznego w mMedica:

Pozycje w rejestrze zdarzeń medycznych mogą przyjmować następujące statusy (wyświetlane w kolumnie “Status”):

Do wysyłki – wyświetla się dla zdarzenia, które nigdy nie zostało przesłane do systemu P1.


Potwierdzone – oznacza, że eksport zdarzenia przebiegł prawidłowo.


Błąd wysyłki – wysłane zdarzenie zostało odrzucone z błędem.


Do aktualizacji – dla przesłanego wcześniej zdarzenia zostały wprowadzone zmiany i należy ponownie wykonać eksport w celu jego aktualizacji po stronie systemu P1.


Usunięte – do systemu P1 została przesłana informacja o usunięciu zdarzenia.

W aplikacji mMedica zostało wprowadzone przesyłanie do systemu P1 informacji o usunięciu zdarzenia medycznego.
W przypadku aktywnego parametru “Automatyczna wysyłka zdarzeń medycznych podczas autoryzacji wizyty/hospitalizacji” następuje ono od razu po usunięciu wizyty lub hospitalizacji, dla której zdarzenie zostało wcześniej poprawnie sprawozdane i jest poprzedzone stosownym ostrzeżeniem.

Gdy wystąpi błąd wysyłki, wyświetli się komunikat o tym informujący. Wysyłka usunięcia zdarzenia będzie możliwa później z poziomu rejestru zdarzeń medycznych.


Do usunięcia – wyświetla się dla zdarzenia, które wcześniej zostało przesłane i następnie związana z nim wizyta/hospitalizacja została usunięta, a w momencie jej usuwania wyżej wspomniany parametr był nieaktywny lub był aktywny, lecz przy usuwaniu wystąpił błąd wysyłki. Po prawidłowym przesłaniu pozycja taka uzyska status “Usunięte“.


Wysyłka anulowana – wyświetla się dla zdarzeń medycznych, dla których został zastosowany przycisk Anuluj wysyłanie.

Do podpisu – wyświetla się dla zdarzeń, w ramach, których został przesłany zasób dotyczący informacji o ciąży i które w związku z tym wymagają przekazania podpisu personelu.

Okno podpisu wyświetli się po wyborze dla takiej pozycji przycisku Wyślij zdarzenie.

Jakie dane zawiera raport wysyłany do P1?

Dane raportowane do P1 w ramach eksportu zdarzeń medycznych to między innymi: dane pacjenta, placówki i komórki realizującej, realizującego-lekarza, pielęgniarki, płatnika, jeśli jest to świadczenie refundowane, data i czas udzielenia świadczenia, rozpoznania, procedury, dane antropometryczne w POZ, szczepienia, patronaże, przepustki.

Czy aplikacja przypomni mi o nie wysłanych zdarzeniach medycznych?

Tak. Jeśli użytkownik nie wysłał zdarzenia medycznego, po zalogowaniu się do mMedica wyświetli się powiadomienie o istniejących zdarzeniach do wysyłki:

Należy kliknąć „Wyświetl”, aby program pokazał nam listę zdarzeń medycznych o statusach kwalifikujących do wysłania.

Jak ustawić automatyczną wysyłkę zdarzeń medycznych w aplikacji mMedica?

Aby włączyć automatyczną wysyłkę zdarzeń medycznych, należy przejść w głównym oknie mMedica zarządzanie -> konfiguracja -> konfigurator

Następnie w zakładkę komunikacja -> inne

Zaznaczamy opcje automatyczna wysyłka i zatwierdzamy.

Dodatkowe parametry dotyczące wysyłki zdarzeń medycznych?

Wysyłka zdarzeń medycznych następuje raz dziennie, jednak świadczeniodawca, posiadający moduł Menedżer Eksportów, może dokonać zmiany jego częstotliwości.

W głównym oknie mMedica należy przejść do zarządzanie -> operacje techniczne – > harmonogram zadań.

W tym celu należy zaznaczyć na liście zadanie “Wysyłka zdarzeń medycznych”, a następnie wprowadzić odpowiednią zmianę w oknie jego danych.

Możemy także ustawić inne parametry takie jak:

Liczba dni objętych sprawozdawczością – Wartość w nim ustawiona (domyślnie “2”) wpływa na sposób automatycznej wysyłki przez usługę mmService zdarzeń ze statusami “Do wysyłki” i “Błąd wysyłki” – zdarzenia o takich statusach zostaną wysłane, jeżeli ich daty mieszczą się w zakresie: ilość dni określona w parametrze wstecz – bieżąca data.


Data początkowa wysyłki zdarzeń medycznych – Jego działanie polega na zablokowaniu automatycznego wysyłania przez usługę mmService zdarzeń z datą utworzenia lub aktualizacji wcześniejszą niż ta, która jest ustawiona w parametrze. Domyślnie jest to data: 01-07-2021, jednak w razie konieczności istnieje możliwość jej zmiany.

KATEGORIE WPISÓW