Aktualności Baza wiedzy Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej i EDM Edukacja i wsparcie Przepisy prawne w ochronie zdrowia w Polsce

P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Co to jest P1?

Platforma P1 to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Przede wszystkim jest systemem teleinformatycznym obejmującym dane, które dotyczą udzielanych świadczeń i są przetwarzane w bazie zwanej Systemem Informacji Medycznej (SIM). Platforma P1 jest ogólnopolską bazą danych medycznych przechowywanych w tzw. „chmurze”, czyli internetowej bazie danych. Jest też jednym z elementów ogólnopolskiego systemu informacji w ochronie zdrowia, który obejmuje dane o świadczeniach opieki zdrowotnej, ich wykonawcach i pacjentach.

Dodatkowo Platforma P1 umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych pacjentów oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). W efekcie możliwość wymiany EDM pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi ma przyczynić się do podnoszenia jakości i efektywności usług sektorze ochrony zdrowia. Elementem systemu P1 jest także Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia dostęp do informacji medycznych przechowywanych na platformie P1 pacjentom. Za pośrednictwem IKP pacjenci mogą także udostępnić swoją dokumentację medyczną lekarzom.

Jakie dane są przekazywane do Platformy P1?

Do Platformy P1 przekazywane są między innymi:

 • Dane usługodawcy: kod resortowy, REGON, identyfikator usługodawcy
 • Dane pacjenta: PESEL oraz adres zamieszkania
 • Dane dotyczące świadczenia zdrowotnego: m.in. kod świadczenia, data rozpoczęcia oraz
  zakończenia realizacji świadczenia
 • Dane miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego
 • Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego
 • Dane dotyczące indeksu EDM, czyli dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym.

Dodatkowo od października 2022 roku rozszerzono katalog danych przekazywanych do SIM. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Raportowanie zdarzeń medycznych – zmiany od października 2022”.

NATOMIAST Dokumenty przechowywane w systemie P1 to:
 • recepta i realizacja recepty;
 • skierowanie;
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • dokument anulujący powyższe, przy czym anulować można również inne dokumenty medyczne, w każdej sytuacji dokument anulujący przechowywany jest wraz z dokumentem anulowanym.

Ponadto, od 1 lipca 2021 roku do systemu P1 powinny być przekazywane dane o zdarzeniach medycznych. Pojęcie to obejmuje świadczenia zdrowotne (działania medyczne), świadczenia rzeczowe (leki i wyroby medyczne), a także świadczenia towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie i transport sanitarny).

Wraz z danymi o świadczeniach będą przesyłane indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli informacje identyfikujące dokumenty powiązane ze świadczeniami. W konsekwencji, to dzięki indeksom będzie możliwe wyszukanie i zamówienie potrzebnej dokumentacji za pośrednictwem platformy P1. Dokumentacja medyczna nie będzie gromadzona w systemie P1 (poza wyżej wymienionymi dokumentami). Przechowywanie dokumentacji to obowiązek podmiotu leczniczego, który ją wytworzył. Dlatego konieczne jest, aby podmiot leczniczy posiadał program do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz repozytorium, czyli „magazyn” dokumentów. Ponadto program, w którym prowadzimy dokumentacje medyczną (tzw. program gabinetowy) musi być zintegrowany z Platformą P1.

Jak zacząć przesyłanie danych do Platformy P1?

Aby skutecznie wypełnić obowiązek ustawowy w zakresie indeksowania i wymiany EDM należy:

 • Posiadać program do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
  repozytorium.
 • Złożyć wniosek o dostęp podmiotu wykonującego działalność lecznicza do systemu P1 oraz
  wygenerować specjalny certyfikat logując się do Rejestru Podmiotów Wykonujących
  Działalność Leczniczą (RPWDL).
 • Sprawdzić czy dostawca programu do prowadzenia dokumentacji medycznej zapewnia
  automatyczną integrację z systemem P1.
 • Wgrać wygenerowany certyfikat do programu, w którym prowadzimy EDM.

Zachęcamy do zapoznania się instrukcjami dotyczącymi powyższych czynności:

Kto będzie miał dostęp do danych z P1?

Dostęp do danych z P1 będzie limitowany uprawnieniami. Z pewnością dostęp do informacji dotyczących konkretnego pacjenta automatycznie otrzymują:

 • Pracownik medyczny, który sam wytworzył dokumentację medyczną lub pracownik, który w tym samym podmiocie kontynuuje leczenia danego pacjenta,
 • Lekarz, pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali wybrani przez danego pacjenta,
 • Każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Pozostali usługodawcy i personel medyczny będzie uprawniony w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości leczenia lub postępowania diagnostycznego. Dostęp będzie mógł być rozszerzony, jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę przez IKP lub w innej elektronicznej formie, np. przez SMS.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 2. Materiałów własnych oraz publikacji i stron rządowych.

KATEGORIE WPISÓW