Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Nowa placówka medyczna

Nowa placówka medyczna – wymagania dla podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej

Poniższe opracowanie zawiera informacje dotyczące podziału podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wymagań dotyczących prowadzenia podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Zakres działalności leczniczej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwana dalej „ustawą”. Zgodnie z nią działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W celu prowadzenia działalności leczniczej należy utworzyć podmiot leczniczy.

Art. 4 ustawy określa, że podmiotami leczniczymi są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ),
  • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położą podstawowej opieki zdrowotnej,
  • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),
  • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • jednostki wojskowe,

w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

W świetle art. 5 ustawy działalność leczniczą prowadzą także lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach praktyki zawodowej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podsumowując działalność leczniczą na podstawie wspomnianej ustawy mogą wykonywać podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe, co przedstawiliśmy na poniższym schemacie.

Podział podmiotów wykonujących działalność leczniczą

PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

PODMIOTY LECZNICZE

Przedsiębiorcy.
SPZOZ.
Jednostki budżetowe.
Instytuty badawcze.
Fundacje i stowarzyszenia.
Kościoły i związki wyznaniowe.
Jednostki wojskowe.

PRAKTYKI ZAWODOWE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Lekarzy.
Pielęgniarek.
Położnych.
Fizjoterapeutów.

Osoby zainteresowane prowadzeniem biznesu w sektorze ochrony zdrowia muszą na wstępie zdecydować, czy założyć praktykę zawodową czy podmiot leczniczy. W tabeli poniżej przedstawiliśmy porównanie tych dwóch form prowadzenia działalności leczniczej.

Porównanie praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego

WyszczególnieniePraktyka zawodowaPodmiot leczniczy
Kto może założyć?Osoby wykonujące określone zawody medyczne i posiadające prawo wykonywania zawodu, tj.: – lekarze, – lekarze dentyści, – pielęgniarki, – położne, – fizjoterapeuci.Każda osoba. Nie ma ograniczeń co do wykształcenia, kwalifikacji, czy doświadczenia takich osób.
Forma prawna prowadzonej działalnościPraktyka indywidualna: – jednoosobowa działalność gospodarcza. Praktyka grupowa: – spółka cywilna, – spółka jawna, – spółka partnerska-partnerem spółki może być tylko osoba wykonująca wolny zawód.Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej przewidziana prawem: – jednoosobowa działalność gospodarcza, – spółka cywilna, – spółka jawna, – spółka partnerska-partnerem spółki może być tylko osoba wykonująca wolny zawód, – spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, – spółka z o.o., – spółka akcyjna – prosta spółka akcyjna.
Czy wymaga rejestracji?Tak, wymaga wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).Tak, wymaga wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
Wymogi ustawoweLekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta prowadzący indywidualną praktykę lekarską musi spełniać warunki: 1. Posiadać prawo wykonywania zawodu. 2. Nie może być: – zawieszony ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych, – ukarany karą w\zawieszenia prawa wykonywania zawodu (nie dotyczy pielęgniarek), – pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem. 3. Dysponować pomieszczeniem spełniającym warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne. 4. Uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 5. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania. 6. Pielęgniarka – nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.Podmiot leczniczy musi spełniać warunki: 1. Posiadać pomieszczenia spełniające warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne. 2. Używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych. 3. Zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. 4. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania.
ZatrudnienieIndywidualna praktyka – można zatrudniać osoby niebędące lekarzami do czynności pomocniczych (asystent, rejestratorka, technik, pielęgniarka). Zatrudnianie lekarza tylko w celu odbycia stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego. Personelu pomocniczego nie mogą zatrudniać: – praktyki wyłącznie w miejscu wezwania, – praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, – praktyki grupowe.Brak ograniczeń. Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami ustawy świadczenia medyczne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.
Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność lecznicząWymagany Regulaminu nie muszą prowadzić lekarze i pielęgniarki jeśli wykonują indywidualną praktykę wyłącznie w innym podmiocie leczniczym, czyli pracujący na kontraktach, nie posiadający własnego gabinetu. Regulamin praktyki zawodowej zawiera mniej informacji, niż regulamin podmiotu leczniczego.Wymagany
Powadzenie dokumentacji medycznejWymaganeWymagane

Po przeanalizowaniu tabeli można twierdzić, że:

  1. Praktyka zawodowa jest dobrym rozwiązaniem dla: lekarzy/ dentystów/ pielęgniarek/ położnych/ fizjoterapeutów, którzy chcą samodzielnie prowadzić działalność lub pracować na kontraktach w innych podmiotach.
  2. Podmiot leczniczy to trafny wybór, w przypadku osób nie wykonujących zawodu medycznego, ale chcących prowadzić biznes w sektorze ochrony zdrowia.

KATEGORIE WPISÓW