Aktualności Baza wiedzy Edukacja i wsparcie Nowa placówka medyczna

Nowa placówka medyczna – co należy wiedzieć?

Przed podjęciem decyzji czy branża medyczna to dobry kierunek dla biznesu należy mieć na uwadze, że rynek usług medycznych jest charakterystyczny, bo często głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak, aby wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń medycznych do NFZ trzeba rozważyć kilka kwestii.

Wybierz obszar działania

Najpierw powinno się wybrać obszar, na którym chcemy udzielać świadczeń medycznych. Następnie należy przeprowadzić obserwację i analizę podmiotów leczniczych funkcjonujących w wybranym regionie oraz zakresów wykonywanych przez nie usług. Na podstawie tych danych można ustalić jakich świadczeniodawców brakuje na wybranym terenie oraz na jakie rodzaje świadczeń jest zapotrzebowanie. Innym sposobem na ustalenie zapotrzebowania na świadczenia medyczne jest zapytanie odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ o rodzaj świadczeń, które chciałby kupić.

Spełnij wymagania ustawowe

Ponadto przy wybieraniu zakresu świadczeń jakie chcielibyśmy oferować i rodzaju podmiotu leczniczego jaki utworzymy musimy wziąć pod uwagę stopień skomplikowania procedur medycznych, złożoność wymagań określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia (konkretnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r.) i warunki określone w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Do warunków tych należą m.in.:

 • posiadanie pomieszczeń i urządzeń spełniających wymagania ustawy,
 • stosowanie wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • stworzenie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, określającego sposoby i warunki udzielania świadczeń medycznych.

Od tego zależeć będzie koszt planowanej inwestycji

Zatrudnij personel

Kolejnym istotnym aspektem, jest sprawdzenie, czy dostępni są lekarze, pielęgniarki i inny personel niezbędny do funkcjonowania podmiotu leczniczego. I tu również należy rozważyć kilka aspektów:

 1. Jeśli jesteśmy osobą wykonującą zawód medyczny możemy prowadzić praktykę zawodową.
 2. Jeśli nie jesteśmy osobą, która wykonuje zawód medyczny należy utworzyć podmiot leczniczy.

Działanie w ramach praktyki zawodowej daje nam ograniczone możliwości zatrudniania personelu, natomiast w podmiocie leczniczym nie ma ograniczeń w tym zakresie. Należy jedynie pamiętać, że zgodnie z wymogami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, świadczenia medyczne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Szerzej o wymaganiach jakie należy spełnić wybierając powyższe formy prowadzenia działalności leczniczej pisaliśmy TUTAJ.

Przygotuj dokumentację

Ważna sprawą jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji podmiotu leczniczego. Poza wspomnianym wcześniej regulaminem organizacyjnym należy przygotować takie dokumenty jak:

 • informację o prawach pacjenta,
 • procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym,
 • procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania.

Nowa placówka medyczna a RODO

Pamiętać należy, że dane o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi i musi być zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W związku z tym trzeba poświęcić dużo uwagi systemom do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i wybrać taki, który zapewni adekwatny poziom zabezpieczenia zawartych w nim danych. Dodatkowo system taki powinien zapewniać prowadzenie dokumentacji zgodnie z RODO.

Z RODO wynika kilka podstawowych obowiązków. Przede wszystkim musimy poinformować pacjentów o tym, że przetwarzamy ich dane i w jakim celu. Służy o tego tzw. klauzula informacyjna RODO. Aby poinformowanie to było skuteczne, powinniśmy umieścić taką klauzulę w miejscu dostępnym dla pacjentów, lub uzyskać od każdego pacjenta potwierdzenie zapoznania się z nią, np. w momencie rejestracji. Ponadto należy przygotować następujące dokumenty:

 • rejestr czynności przetwarzania,
 • rejestr naruszeń oraz procedurę postępowania w sprawach naruszeń,
 • politykę ochrony danych,
 • analizę ryzyka,
 • ocenę skutków dla ochrony danych.

Rodzaj wymaganej dokumentacji zależy oczywiście od formy prawnej prowadzonej działalności i jej skali, ale warto rozważyć przygotowanie tej dokumentacji w całości. Dzięki temu w razie potrzeby będzie można udowodnić, że przestrzegamy RODO. Dla pacjentów będzie to znak, że bezpieczeństwo ich danych jest dla nas ważne. Należy też rozważyć powołanie inspektora ochrony danych, który będzie na bieżąco prowadził sprawy związanie z ochroną danych w naszym podmiocie.

Jeśli te wszystkie kwestie mamy już ustalone możemy przystąpić do działania. Pozostało już tylko założyć firmę, zarejestrować się w BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). A jak tego dokonać piszemy TUTAJ.

Jeśli nasz podmiot uzyskał wpis do RPWDL, możemy teraz wziąć udział w postępowaniu o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ zwanego kontraktowaniem. Proces kontraktowania omówiliśmy dokładniej w materiale: „Kontraktowanie świadczeń z NFZ część teoretyczna” oraz „Kontraktowanie świadczeń z NFZ część praktyczna”. Zachęcamy do lektury.

KATEGORIE WPISÓW