+48 68 422 70 52 bok@ea24.pl

FAQ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM

Strona główna > FAQ mMedica > FAQ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM

 

Jak wygląda aktualny stan informatyzacji służby zdrowia?

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy usługodawcy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.). Wbrew powszechnemu mniemaniu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) to nie to samo co Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej. Są to dwa różne terminy regulowane osobnymi przepisami prawa.

 

Co to jest Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej?

Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej w dużym uogólnieniu jest prostym odwzorowaniem i następcą dokumentacji papierowej. Aktualnie jej elektroniczna forma nie jest standaryzowana. Istnieją oczywiście wytyczne w zakresie jej tworzenia i przechowywania. Wśród dostawców oprogramowania istnieje jednak duża dowolność w interpretacji obowiązujących zasad. Funkcje i solidność posiadanego systemu informatycznego w dużej mierze zależą od możliwości, umiejętności i budżetu dostawcy naszego oprogramowania.
Dokumentacja w formie elektronicznej tworzona z wykorzystaniem dostępnego w placówce oprogramowania jest autoryzowana i weryfikowana na poziomie placówki. Zazwyczaj jest to login i hasło użytkownika systemu.
Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Warto zweryfikować w jaki sposób dostawca naszego oprogramowania formalnie i technicznie spełnia wymogi w nim zawarte.

 

Co to jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)?

Dokumentacja ta jest standaryzowana i powinna „wyglądać identycznie” niezależnie od posiadanego systemu informatycznego. Jej forma i rodzaj jest zdefiniowany we wspomnianym we wstępie rozporządzeniu MZ z dnia 8 maja 2018r i obejmuje następujące dokumenty:

  • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.Dodatkowo w ramach systemu P1 („Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”) zostały dotychczas wprowadzone dokumenty e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania.

 

Jakie zmiany od 1 Lipca 2021?

Zmiany wchodzące od 1 lipca obejmują kolejne funkcjonalności w ramach EDM. Mają one docelowo umożliwić wymianę EDM pomiędzy usługodawcami. W tym celu na platformie P1 muszą być gromadzone informacje o zdarzeniach medycznych i indeksach EDM.

Następstwem tych zmian jest:

  • Obowiązek raportowania do Platformy P1 informacji o zdarzeniach medycznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne również w ramach praktyk prywatnych i usług komercyjnych.
  • Obowiązek indeksowania i udostępniania EDM.