+48 68 422 70 52 bok@ea24.pl

mMedica eArchiwum

eArchiwum

 • eArchiwum na Twoim smartphone.

 • Hosting eArchiwum.

 • Szybki serwis.

 • Gwarantowana dostępność.

 • Wysoka wydajności i bezpieczeństwo.

 

 

 

mmedica earchiwum

Kolejny etap informatyzacji służby zdrowia od 1 lipca 2021

Podsumowanie stanu aktualnego

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy usługodawcy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.).

mmedica earchiwum

Dostęp do eArchiwum w mMedica

Dostęp do Twoich usług jest możliwy za pośrednictwem Internetu.

mmedica earchiwum

Czy hosting mMedica eArchiwum spełnia wymagania RODO?

Tak, usługa hostingu mMedica spełnia wymagania RODO

mmedica earchiwum

Czy hosting eArchiwum jest bezpieczny?

Tak, usługi świadczone przez grupę EA24.pl są bezpieczne.

mmedica earchiwum

Pomoc dla użytkownika

Nasi specjaliści służą pomocąi wsparciem w ramach usługi hosting eArchiwum jak i wszystkich  funkcjinalności związanych z oprogramowaniem mMedica

Wbrew powszechnemu mniemaniu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) to nie to samo co Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej.

mmedica earchiwum

Są to dwa różne terminy regulowane osobnymi przepisami prawa.

W dużym uogólnieniu:

Dokumentacja Medyczna w formie elektronicznej jest prostym odwzorowaniem i następcą dokumentacji papierowej. Aktualnie jej elektroniczna forma nie jest standaryzowana. Istnieją oczywiście wytyczne w zakresie jej tworzenia i przechowywania. Wśród dostawców oprogramowania istnieje jednak duża dowolność w interpretacji obowiązujących zasad. Funkcje i solidność posiadanego systemu informatycznego w dużej mierze zależą od możliwości, umiejętności  i budżetu dostawcy naszego oprogramowania.

Dokumentacja w formie elektronicznej tworzona z wykorzystaniem dostępnego w placówce oprogramowania jest autoryzowana i weryfikowana na poziomie placówki. Zazwyczaj jest to login i hasło użytkownika systemu.

Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Warto zweryfikować w jaki sposób dostawca naszego oprogramowania formalnie i technicznie spełnia wymogi w nim zawarte.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest natomiast zdefiniowana w wyżej wspomnianym rozporządzeniu MZ z dnia 8 maja 2018r i obejmuje:

 • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Dokumentacja ta jest ustandaryzowana i powinna „wyglądać identycznie” niezależnie od posiadanego systemu informatycznego.

Dodatkowo w ramach systemu P1 („Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”) zostały dotychczas wprowadzone e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania.

Zmiany wchodzące od 1 lipca obejmują kolejne funkcjonalności w ramach EDM. Mają one docelowo umożliwić wymianę EDM pomiędzy usługodawcami. W tym celu na platformie P1 muszą być gromadzone informacje o zdarzeniach medycznych i indeksach EDM.

Następstwem tych zmian jest:

 • Obowiązek raportowania do Platformy P1 informacji o zdarzeniach medycznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne.
 • Obowiązek indeksowania i udostępniania EDM.
 • Obsługa zdarzeń medycznych w mMedica.

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zgodnie z treścią ustawy o  systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28kwietnia 2011r. Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji jest to „świadczenie zdrowotne”, o którym mowa w art.5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podążający tym tropem:

„świadczenie zdrowotne” jest to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Raportowanie zdarzeń w mMedica.

W kontekście oprogramowania mMedica funkcje umożliwiające raportowanie zdarzeń medycznych są standardowo dostępne w aktualnej wersji aplikacji mMedica i korzystanie z nich nie wymaga zakupu dodatkowych modułów. Wymagana jest jedynie ich konfiguracja.

Indeksowania i udostępniania EDM w mMedica.

Indeksowanie polega na przesłaniu do Platformy P1 informacji o dokumencie. Informacja ta powinna zawierać między innymi miejsce, gdzie jest składowany. Składowanie musi być zrealizowane w sposób, umożliwiający udostępnianie dokumentów (pobranie/odczyt przez uprawnione osoby/podmioty), z zachowaniem wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentu.

Oprogramowanie mMedica większość operacji związanych z komunikacją z P1 wykonuje w sposób  automatyczny i nie wymaga dodatkowych działań ze strony personelu placówki.

Każdy kto wystawia wyżej wymienione dokumenty EDM ma obowiązek je indeksować i udostępniać.

Jednym z rozwiązań jest zakup modułu mMedica eArchiwum, który będzie pełnił rolę repozytorium (składnicy) naszych dokumentów jednocześnie umożliwiając ich indeksowanie i udostępnienie.

Należy więc:

 1. Rozszerzyć posiadaną licencję mMedica o moduł eArchiwum.
 2. Zgłosić chęć uruchomienia modułu eArchiwum na adres Biura Obsługi Klienta EA24 pod adresem bok@ea24.pl
 3. Moduł zostanie zainstalowany i uruchomiony w ramach posiadanej licencji.
mmedica earchiwum

Uruchomienie i konfiguracja usługi są bezpłatne.

Do uruchomienia niezbędne jest udostępnienie aktualnego certyfikatu TLS.

mmedica earchiwum

Koszt hostingu 100 zł netto miesięcznie zryczałtowanej opłaty za dostęp do platformy i utrzymanie modułu.

mmedica earchiwum

Opłata za dane wynosi 10 zł netto miesięcznie,

za każdy rozpoczęty gigabajt danych i rozliczana jest zgodnie ze zużyciem na koniec miesiąca.

mmedica earchiwum

Zadzwoń i dowiedz się więcej.

+48 68 422 70 52

operatorem platformy jest EA24 sp. z o.o.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Czy mMedica spełnia wymagania RODO?

  Tak, mMedica spełnia wymagania RODO.