E-skierowanie do uzdrowiska

Dnia 17 marca wchodzą w życie dwa rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Na mocy tych przepisów wprowadzono skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową. E-skierowanie wystawione będzie przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) i za pomocą tego systemu przekazane zostanie do właściwego OW NFZ. Wyeliminuje to przypadki zagubienia skierowania lub nieterminowego dostarczania go do właściwego OW NFZ. Czas na dostarczenie skierowania to 30 dni. Pozwoli to także zmniejszyć koszty drukowania i wysyłki papierowego skierowania drogą pocztową.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem do dnia 30 czerwca 2023 roku skierowania na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacje uzdrowiskową mogą być wystawiane jeszcze na dotychczasowych zasadach, czyli w wersji papierowej.

Wersja papierowa skierowania po 30 czerwca 2023 roku będzie utrzymam w dwóch przypadkach:

 • gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju,
 • gdy warunki organizacyjno-techniczne, w tym brak dostępu do systemu teleinformatycznego, uniemożliwiają wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej.

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i są potwierdzane na dotychczasowych zasadach.

E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z późniejszymi zmianami. Od 17 marca 2023 roku są to takie świadczenia medyczne jak:

 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia.
 2. Badania:
  • echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
  • endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
  • medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
  • tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
 1. Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem przypadku, gdy świadczenie ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.