Dnia 17 marca wchodzą w życie dwa rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Na mocy tych przepisów wprowadzono skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową. E-skierowanie wystawione będzie przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM). Ponadto za pomocą tego systemu zostanie ono przekazane do właściwego OW NFZ. W efekcie wyeliminuje to przypadki zagubienia skierowania lub nieterminowego dostarczania go do właściwego OW NFZ. Czas na dostarczenie skierowania to 30 dni. Wystawienie e-skierowania pozwoli także zmniejszyć koszty drukowania i wysyłki papierowego skierowania drogą pocztową.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem, do dnia 30 czerwca 2023 roku skierowania na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacje uzdrowiskową mogą być wystawiane jeszcze na dotychczasowych zasadach, czyli w wersji papierowej.

Użytkowników programu mMedica informujemy, że od wersji 9.6.0 dodano obsługę elektronicznego skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie działań podmiotu leczniczego do regulacji prawnych. Więcej informacji o zmianach wprowadzonych najnowszymi aktualizacjami programu mMedica znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy w kategorii Aktualizacje mMedica.

Kiedy można wystawić skierowanie w wersji papierowej?

Wersja papierowa skierowania po 30 czerwca 2023 roku będzie utrzymana w dwóch przypadkach:

 • gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju,
 • gdy warunki organizacyjno-techniczne, w tym brak dostępu do systemu teleinformatycznego, uniemożliwiają wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej.

Ponadto skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Potwierdzanie tych skierowań odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Na jakie świadczenia medyczne należy wystawić e-skierowanie?

E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z późniejszymi zmianami. Od 17 marca 2023 roku są to takie świadczenia medyczne jak:

 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia.
 2. Badania:
  • echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
  • endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
  • medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
  • tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
 1. Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem przypadku, gdy świadczenie ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

KATEGORIE WPISÓW