Przede wszystkim dokumentacja ta jest standaryzowana i powinna „wyglądać identycznie” niezależnie od posiadanego systemu informatycznego. Ponadto jej formę i rodzaj zdefiniowano w przepisach. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obejmuje następujące dokumenty:

  • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Dodatkowo w ramach systemu P1 zostały dotychczas wprowadzone dokumenty e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania. Więcej informacji o platformie P1 znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy w artykule P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

KATEGORIE WPISÓW