Co to jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)?

Dokumentacja ta jest standaryzowana i powinna „wyglądać identycznie” niezależnie od posiadanego systemu informatycznego. Jej forma i rodzaj jest zdefiniowany we wspomnianym we wstępie rozporządzeniu MZ z dnia 8 maja 2018r i obejmuje następujące dokumenty:

  • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem. Dodatkowo w ramach systemu P1 („Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”) zostały dotychczas wprowadzone dokumenty e-recepty, e-zwolnienia i e-skierowania.